Börjetull

Vi planerar att göra om industriområdet Börjetull i de södra delarna av Librobäck till en blandad stadsdel med kontor, verksamheter och bostäder.

I området ska vi skapa plats för cirka nya 1500 bostäder och ytterligare 9000 kvadratmeter för kontor och andra verksamheter. Området får också nya förskolor, en ny stadspark och gröna områden ner mot Fyrisån där vattnet synliggörs på ett bättre sätt än idag.

Markanvisningstävling

Stadsbyggnadsförvaltningen och det kommunala bolaget AB Uppsala kommuns industrihus bjuder in till ett dialogförfarande för bostadsutveckling i Börjetull, Uppsala. Dialogprocessens syfte är att

  • diskutera både markpris och kvaliteter som är viktiga för två kvarter inom området
  • resultera i att optionsavtal tecknas mellan AB Uppsala kommuns industrihus och två till tre byggherrar.

Fram till 29 september 2017 kunde byggherrar och arkitekter lämna en intresseanmälan om att delta i dialogprocessen.

Kontakt och frågor

Om du har frågor om dialogförfarandet kan du kontakta följande personer via e-post:

Peter Hesselgren, AB Uppsala kommuns industrihus
peter.hesselgren@ihus.nu

Matilda Svahn, Stadsbyggnadsförvaltningen
matilda.svahn@uppsala.se

Inkomna frågor och svar

  • Hur värderar ni hyresrätter i bedömningen av anbud?
    Svar: I denna process kommer vi inte att skilja på hyresrätter och bostadsrätter och värdera dem olika. Vi kommer endast att utgå från inlämnat anbud för bostäder respektive lokaler. 
  • Hur många aktörer/anbudslämnare kommer ni gå vidare med i dialogarbetet?
    Svar: Vi avser att gå vidare med 4-5 aktörer.

Ny bro mellan Tuna backar och Börjetull

En bro mot Tunabergskolonin ska koppla ihop Tuna backar och Börjetull för gående och cyklister. Gatorna i området får separata cykelvägar för att skapa en trygg gatumiljö för alla trafikanter. Kommunen utvecklar området tillsammans med Galderma, som är en av de större fastighetsägarna, det kommunala bolaget Industrihus, Uppsala Bostadsförmedling och en byggherregrupp med privata byggbolag.

Delar av området ligger ovanpå en gammal tipp och ska saneras för att Börjetull ska få en renare markmiljö.

Librobäck

Börjetull är en del av Librobäck.
Läs mer om Librobäcks verksamhetsområde

Utvecklingen i Börjetull ligger i linje med översiktsplanens intentioner och det strukturprogram som tagits fram för hela Librobäck.
Läs om Börjetulls utveckling i Librobäcks strukturprogram


Tidsplan

Detaljplanen är på samråd under augusti-oktober 2017. Byggandet kan tidigast starta i slutet av 2018 och kommer att pågå i flera etapper under en längre tid.

Läs mer om detaljplanen och se samrådshandlingar.

Mer information

Kristina Sandberg, projektledare exploatering
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Kristina Sandberg
Telefon: 018-727 40 05

Brita Christiansen, planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Brita Christiansen
Telefon: 018-727 46 08

26 september 2017