Börjetull

Vi planerar att göra om industriområdet Börjetull i de södra delarna av Librobäck till en blandad stadsdel med kontor, verksamheter och bostäder.

I området ska vi skapa plats för cirka nya 1500 bostäder och ytterligare 9000 kvadratmeter för kontor och andra verksamheter. Området får också nya förskolor, en ny stadspark och gröna områden ner mot Fyrisån där vattnet synliggörs på ett bättre sätt än idag.

Ny bro mellan Tuna backar och Börjetull

En bro mot Tunabergskolonin ska koppla ihop Tuna backar och Börjetull för gående och cyklister. Gatorna i området får separata cykelvägar för att skapa en trygg gatumiljö för alla trafikanter. Kommunen utvecklar området tillsammans med Galderma, som är en av de större fastighetsägarna, det kommunala bolaget Industrihus, Uppsala Bostadsförmedling och en byggherregrupp med privata byggbolag.

Delar av området ligger ovanpå en gammal tipp och ska saneras för att Börjetull ska få en renare markmiljö.

Strukturprogram

Utvecklingen ligger i linje med översiktsplanens intentioner och det strukturprogram som tagits fram för hela Librobäck.

Läs om Börjetulls utveckling i Librobäcks strukturprogram
Läs mer i planbesked för Librobäck 7:1 m fl, beslut i PBN 2012-09-20

Läs mer i planbesked för Librobäck 13:1 m fl, beslut i PBN 2014-05-05
Läs mer om Librobäcks verksamhetsområde

Tidsplan

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede och samråd planeras till början av 2017. Byggandet kan tidigast starta i början av 2018 och kommer att pågå i flera etapper under en längre tid. 

Mer information

Kristina Sandberg, projektledare exploatering
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Kristina Sandberg
Telefon: 018-727 40 05

Brita Christiansen, planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Brita Christiansen
Telefon: 018-727 46 08

9 september 2016