Dialog och samråd

Det är viktigt att boende i Eriksberg får vara med och tycka och tänka kring stadsdelens framtid. Många deltog tidigt i dialoger med Uppsalahem och besökte Uppsalahems utställningslokal. Det skedde i samband med att Uppsalahem undersökte möjligheten att vid renoveringar av sina befintliga bostadshus förtäta och förnya Eriksbergs södra delar. Idéer och synpunkter som samlats in blev underlag för kommunens fortsatta arbete med planprogrammet. Kommunen har själva anordnat ett öppet hus tidigt i processen och senare ett samrådsmöte där planförslaget presenterades. Nu är dialogerna och samrådet för planprogrammet avslutade. I kommande utveckling av olika delområden kommer fler möjligheter till dialog och samråd att finnas.

Informationsmöte 16 november 2017

Inför godkännande av planprogrammet bjöd plan- och byggnadsnämnden in till ett informationsmöte i Eriksbergskolans aula och matsal 16 november där kommunen presenterade förändringarna i planprogrammet. Under kvällen hölls tre informationsföreläsningar med samma innehåll vid varje tillfälle.

Samrådsmöte 23 januari 2017

Vid samrådsmötet 23 januari presenterade kommunen förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Besökare fick möjlighet att ställa frågor och prata med kommunens tjänstemän och politiker. Under mötet fanns möjlighet att gå på tre korta återkommande informationsföreläsningar och öppet hus med utställning.

Läs och ladda ned samrådshandlingarna

Möjlighet gavs att lämna synpunkter

Förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen var ute för samråd från 15 december 2016 till 15 mars 2017.

Öppet hus 24 september 2016

I september 2016 bjöd kommunen in boende och verksamma i området till öppet hus för att ha en tidig dialog kring utvecklingen av området. Vi ville också informera om arbetet med planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen. Informationen presenterades vid fyra olika stationer som var bemannade med tjänstemän och politiker från kommunen. Kommunens arbete med att ta fram ett förslag till ett planprogram var då i ett tidigt skede och förändringar kunde ske i materialet, till exempel utifrån de medborgardialoger vi förde under arbetets gång.
Se arbetsmaterial från Öppet hus 24 september (PDF, 4 MB)

Deltagarna fick lämna synpunkter

Under öppet hus kunde deltagarna lämna synpunkter och förslag på hur området ska utvecklas, bland annat genom att fylla i en enkät och beskriva Eriksberg med egna ord. Vi tackar alla deltagare för ett stort engagemang!

Att värna om grönskan i och omkring området, att inte bygga för tätt och att bevara Västertorgs karaktär är några av synpunkterna vi fick in. Många efterfrågar bättre gång- och cykelvägar, mötesplatser och ett mer levande centrum med bland annat större utbud och möjlighet till fler aktiviteter.
Synpunkter och förslag på utvecklingen av Eriksberg – sammanfattning (PDF, 63 KB)

Samarbete med skola och fritidsverksamhet

För att engagera barn och unga i det fortsatta arbetet har kommunen haft ett samarbete med Eriksbergsskolan, Hågadalsskolan och Eriksbergs fritidsgård. Under 2016 har vi fört en dialog med skolorna och fritidsgården för att ta reda på vad barn och ungdomar vill uppleva och göra i Eriksberg och hur de ser på Eriksberg idag och i framtiden.
Läs sammanställningen av dialogen med Eriksbergs- och Hågadalsskolan. (PDF, 2 MB)

10 november 2017