Dialog och samråd

Det är viktigt att boende i Eriksberg får vara med och tycka och tänka kring stadsdelens framtid. Många har redan deltagit i dialoger och besökt Uppsalahems utställningslokal. Det har skett i samband med att Uppsalahem undersökt möjligheten att vid renoveringar av sina befintliga bostadshus förtäta och förnya Eriksbergs södra delar. Idéer och synpunkter som samlats in är underlag för kommunens fortsatta arbete med planprogrammet.

Dialog med boende och verksamma i området

Samrådsmöte 23 januari

Vid samrådsmötet 23 januari presenterade kommunen förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Besökare fick möjlighet att ställa frågor och prata med kommunens tjänstemän och politiker. Under mötet fanns möjlighet att gå på tre korta återkommande informationsföreläsningar och öppet hus med utställning.

Läs och ladda ned samrådshandlingarna

Lämna synpunkter

Förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen är ute för samråd från 15 december 2016 till 10 februari 2017.
Lämna dina synpunkter via formulär

Öppet hus 24 september

I september bjöd kommunen in boende och verksamma i området till öppet hus för att ha en tidig dialog kring utvecklingen av området. Vi ville också informera om arbetet med planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen. Informationen presenterades vid fyra olika stationer som var bemannade med tjänstemän och politiker från kommunen. Kommunens arbete med att ta fram ett förslag till ett planprogram är i ett tidigt skede och förändringar kan ske i materialet, till exempel utifrån de medborgardialoger vi för under arbetets gång.
Se arbetsmaterial från Öppet hus 24 september

Har du frågor eller synpunkter kring arbetsmaterialet eller vill veta mer om vårt arbete med Eriksberg är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till projektet

Deltagarna fick lämna synpunkter

Under öppet hus kunde deltagarna lämna synpunkter och förslag på hur området ska utvecklas, bland annat genom att fylla i en enkät och beskriva Eriksberg med egna ord. Vi tackar alla deltagare för ett stort engagemang!

Att värna om grönskan i och omkring området, att inte bygga för tätt och att bevara Västertorgs karaktär är några av synpunkterna vi fick in. Många efterfrågar bättre gång- och cykelvägar, mötesplatser och ett mer levande centrum med bland annat större utbud och möjlighet till fler aktiviteter.
Synpunkter och förslag på utvecklingen av Eriksberg – sammanfattning (pdf)

Samarbete med skola och fritidsverksamhet

För att engagera barn och unga i det fortsatta arbetet har kommunen påbörjat ett samarbete med Eriksbergsskolan, Hågadalsskolan och Eriksbergs fritidsgård. Under året har vi fört en dialog med skolorna och fritidsgården för att ta reda på vad barn och ungdomar vill uppleva och göra i Eriksberg och hur de ser på Eriksberg idag och i framtiden.
Läs sammanställningen av dialogen med Eriksbergs- och Hågadalsskolan.

3 maj 2016