Pågående och kommande planarbeten

Även i övriga Eriksberg finns ett förtätningstryck och i dagsläget pågår flera planarbeten inom stadsdelen.

Pågående planarbeten inom stadsdelen:

• I naturområdet mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen (Norby 31:74) pågår ett planarbete med syfte att möjliggöra fyra punkthus i befintlig naturmark, ett lamellhus längs Norbyvägen samt en ny tillfartsgata med anslutning mot Norbyvägen. Byggherre är Besqab och planområdet omfattar cirka 140 nya bostäder.
Detaljplan Norby 31:74

• I en del av Rödbergsparken kommer möjligheten att uppföra nya flerbostadshus i befintlig naturmark att prövas. Byggherre är Rikshem och planen ligger i direkt anslutning till en av deras fastigheter, Eriksberg 4:1.
Beslut planuppdrag för Rödbergsparken
Underlag till beslut

• I delar av Hammarparken kommer planläggning att påbörjas efter det markanvisningsförfarande som genomfördes under 2014. Preliminärt uppskattas en exploatering i Hammarparken kunna inrymma 200–300 bostäder.
Beslut planuppdrag för Hammarparken
Underlag till beslut

• I den södra delen av Eriksberg, på gränsen mot naturreservatet Hågadalen (Norby 31:74) pågår ett planarbete med syfte att ändra markanvändningen från park till besöksändamål. Detta för att göra det möjligt att genomföra fastighetsbildningen för scoutstugan och närmast angränsande mark.
Beslut om planuppdrag för Norby 31:74, del av
Underlag till beslut

• Glimmerns förskola, som ligger mitt i Eriksberg, planläggs i syfte att justera fastighetsgränserna för att möjliggöra fastighetsreglering (från Uppsala kommun till Skolfastigheter). I samband med planarbetet undersöks även möjligheten att utöka byggrätten.
Beslut om planuppdrag för Eriksberg 1:27 och Eriksberg 18:2, del av
Underlag till beslut

4 mars 2016