Planprogram och områdets utbredning

Uppsala växer och nu behöver vi göra plats för fler invånare, även i Eriksberg. Kommunen tar ett helhetsgrepp i planeringen av Eriksberg och Ekebydalen genom ett planprogram.

Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service så som till exempel förskolor kan säkerställas. Ekebydalen ska utvecklas för idrott och rekreation. Programmet innehåller strategier och strukturförslag som fungerar som vägledning för kommande detaljplanering inom stadsdelen.

Plan- och byggnadsnämnden godkände planprogrammet 23 november 2017.

Läs planprogrammet och underlagsutredningar på uppsala.se.

Programsamrådet 2016–2017

Planprogrammet var på samråd under tiden 15 december 2016 till 15 mars 2017. Under den tiden hölls också ett öppet informationsmöte i Eriksbergsskolan. Under samrådsperioden inkom över 400 skriftliga yttranden från privatpersoner, fastighetsägare, företag, myndigheter, föreningar och organisationer.

Efter samrådet reviderades planprogrammet reviderats något.

Läs en sammanfattning av programsamrådet

Läs om de inkomna synpunkterna

Läs om förslag till ändringar i planprogrammet

Läs om fortsatt planering

Informationsmöte i Eriksbergsskolan 16 november

Här kan du läsa presentationsmaterialet från informationsmötet:

Områdets utbredning

Den röda linjen i bilden visar programområdet Eriksberg och Ekebydalen.

Områdeskarta Eriksberg planprogram

21 november 2017