Planprogram och områdets utbredning

Uppsala växer och nu behöver vi göra plats för fler invånare, även i Eriksberg. Beslut om att ta fram ett planprogram för Eriksberg inklusive Ekebydalen togs av plan- och byggnadsnämnden i början av 2015.

Planprogrammet ska visa hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service så som till exempel förskolor kan säkerställas. Ekebydalen ska utvecklas för idrott och rekreation. Programmet kommer att innehålla strategier och strukturförslag som sedan fungerar som vägledning för kommande detaljplanering inom stadsdelen.

Programsamrådet 2016–2017

Planprogrammet var på samråd under tiden 15 december 2016 till 15 mars 2017. Under den tiden hölls också ett öppet informationsmöte i Eriksbergsskolan. Under samrådsperioden inkom över 400 skriftliga yttranden från privatpersoner, fastighetsägare, företag, myndigheter, föreningar och organisationer.

Efter samrådet har nu planprogrammet reviderats något.

Läs en sammanfattning av programsamrådet

Läs om de inkomna synpunkterna

Läs om förslag till ändringar i planprogrammet

Läs om fortsatt planering

Områdets utbredning

Den röda linjen i bilden visar programområdet Eriksberg och Ekebydalen.

Områdeskarta Eriksberg planprogram

16 november 2017