Planprogram och områdets utbredning

Uppsala växer och nu behöver vi göra plats för fler invånare, även i Eriksberg. Beslut om att ta fram ett planprogram för Eriksberg inklusive Ekebydalen togs av plan- och byggnadsnämnden i början av 2015.

Planprogrammet ska visa hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service så som till exempel förskolor kan säkerställas. Ekebydalen ska utvecklas för idrott och rekreation. Programmet kommer att innehålla strategier och strukturförslag som sedan fungerar som vägledning för kommande detaljplanering inom stadsdelen.

Områdets utbredning

Den röda linjen i bilden visar det område som kommer att tas upp i planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen. Ekebydalen ska utvecklas för idrott och rekreation.

Områdeskarta Eriksberg planprogram

21 augusti 2015