Tidplan

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Eriksberg startade i början av 2015 och beräknas bli färdigt under hösten 2016. Planprogrammet kommer att ligga till grund för efterföljande detaljplaner.

Preliminär tidplan:

Hösten 2015 - hösten 2016:

Framtagande av förslag till planprogram och dialog med boende, skolor med flera.

Hösten 2016/vintern 2017:

Förslag till planprogram presenteras. Möten och samråd genomförs. Alla kan lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Våren 2017:

Godkänt planprogram.

5 december 2016