Tidplan

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Eriksberg startade i början av 2015 och beräknas bli färdigt under hösten 2017. Planprogrammet kommer att ligga till grund för efterföljande detaljplaner.

Tidplan:

Hösten 2015 - hösten 2016:

Framtagande av förslag till planprogram och dialog med boende, skolor med flera.

Hösten 2016/vintern 2017:

Ett första förslag till planprogram presenteras. Möten och samråd genomförs. Alla kan lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Våren 2017/hösten 2017:

Planprogrammet från samrådet revideras. En redogörelse för inkomna synpunkter från samrådet sammanställs.

Hösten 2017:

Beslut om godkännande av planprogram. Det godkända planprogrammet kommer att publiceras på hemsidan efter att protokollet från plan- och byggnadsnämndens möte justerats.

8 november 2017