Librobäck

Librobäck ska förvandlas från ren industrimiljö till en blandad stadsdel med handel, service, fritid och rekreation.

Strukturprogram för omvandlingen

Byggnadsnämnden godkände ett strukturprogram för omvandlingen 2006. Strukturprogrammet är underlag för fortsatt detaljplanering inom området. 
Strukturprogram för Librobäck, Börje Tull och Fyrishov

Markanvändningsskiss för Librobäck

Librobäcks verksamhetsområde – Garverigatan

Syftet med detaljplanen för Garverigatan är att

  • utöka Librobäcks industriområde på nordöstra sidan om väg 272 vid Gysingevägen
  • skapa nya gång- och cykel-vägar inom området.

Planområdet omfattar cirka 18 hektar mark för nya verksamheter.
Läs mer i tjänsteskrivelsen, beslut om ny utställning i PBN 2015-01-28

Tidsplan

Detaljplanen för Garverigatan i norra Librobäck ställs ut för granskning i slutet av 2016. Målet är att planen ska vara antagen i början av 2017.

Mer information

Teresia Erixon, planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Teresia Erixon
Telefon: 018-727 46 54

Kontakt försäljning av tomtmark:
Monica Skoog, projektledare exploatering
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Monica Skoog
018-727 44 40

Börjetull 

I de södra delarna av Librobäck är området Börjetull under omvandling från industriområde till blandad stadsdel med bostäder.
Läs mer om Börjetull

31 augusti 2016