Norby, Malmaparken

Vi gör om Malmaparken i Norby till ett nytt kvarter med naturmark och nio småhustomter.

Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2010. Kommunen har sålt alla nio tomtmarker under 2015 och utbyggnaden av lokalgata Malmaparken är klar.

Läs planhandlingen för Malmaparken i Norby 
Läs plankartan för Malmaparken i Norby 

Tidsplan

Mindre kantstensarbeten kommer utföras vid Malmaparken när alla hus är färdigbyggda.

Mer information

Projektledare
Johan Engberg
23 augusti 2016