Uppsalas paradgata

Vi bygger Uppsalas paradgata, från Carolina Rediviva hela vägen till Vaksala torg.

Stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva rustas nu upp och omvandlas till Uppsalas paradgata. Här ges utrymme för fotgängare, kultur och folkliv. Målet är att binda ihop Vaksalagatan i öst med Drottninggatan i väst och därmed skapa ett större men mer sammanhållet centrum.

Tidplanöversiktsbild paradgatan

Arbetet med paradgatan startade i augusti 2014. Omvandlingen av paradgatan sker i olika etapper, och hela sträckan beräknas vara klar 2021.

Läs visionen för Uppsalas paradgata (från december 2010).

 

Etapp 1

Carolina Rediviva-Nybron

Den första etappen av paradgatan invigdes i december 2015. Sträckan Carolina Rediviva–Nybron har fått ett nytt utseende samtidigt som det skapats mer plats för fotgängare. Körytan har blivit något smalare, gångbanorna har breddats och entréer till fastigheterna har tillgänglighetsanpassats.

Paradstolpar

I Carolinabacken sitter de nya paradstolparna. Förutom till gatubelysning, kan de användas till blomsterutsmyckning, eldlyktor och vepor vid olika firanden eller årstider. Från Nedre Slottsgatan till Västra Ågatan sitter ny gatubelysning på husväggar för att ge bättre ljus åt våra trafikanter.

Etapp 2

Vaksalagatan från Storgatan till Väderkvarnsgatan

Med start i augusti 2016 bygger vi om Vaksalagatan på sträckan mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan. När det är färdigt kommer Vaksalagatan att vara en del av Uppsalas paradgata. Ombyggnaden beräknas vara klar sommaren 2017.

Bilden nedan visar hur Vaksalagatan och ytorna runt Vaksala torg kommer att se ut när arbetet är klart.

Vaksala torg efter ombyggnaden

Så utvecklas Vaksalagatan

  • Vaksalagatan blir bredare och får två körfält i varje riktning. Ett av körfälten kommer bara att vara för kollektivtrafik.
  • Busshållplatserna flyttas permanent från Vaksalaviadukten till Vaksala torg som blir en ny knutpunkt i Uppsalas kollektivtrafik.
  • Vaksala torg blir något mindre när gatan och gångbanan på den norra sidan blir bredare.
  • Vaksalagatan får paradstolpar precis som Drottninggatan. De kommer att placeras i torgets kant vid gatan och längs med UKK. Ny gatubelysning har satts upp på husväggar längs norra sidan.
  • Parkeringsplatser för rörelsehindrade har flyttats från Vaksalagatan till Storgatan, parkeringsfickan mellan UKK och Sivia.
  • Gallerian Kvarnen kommer att byggas om med nya entréer i den kommersiella bottenvåningen och fler bostäder på taket.

Träden längs Vaksalagatan

Eftersom gatan och gångbanan längs Vaksala torg blir bredare har vi under sommaren 2016 tagit ned de träd på Vaksala torg som stod närmast Vaksalagatan. Vi planterar nya träd under hösten 2017. De träd som stod utanför UKK har flyttats till norra delen av Gränbyparken.

Trafiken under byggtiden

Under byggtiden stänger vi av Vaksalagatan mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan. Sträckan är endast öppen för kollektivtrafik och utryckningsfordon samt för transporter som behöver stanna för av- och pålastning via Salagatan. Övrig motorfordonstrafik kommer att ledas om under byggtiden.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna passera och ta sig till och från UKK och Vaksalatorg under hela tiden, förutom via Salagatan. När vi bygger om på den norra sidan av Vaksalagatan blir det stökigt för fotgängare, men det kommer vara möjligt att nå entréer längs gatan.

På bilden här nedan kan du se alternativa vägar under byggtiden.

Trafiken kring Vaksalagatan under byggtiden

Läs aktuell trafikinformation för sträckan på uppsala.se/gatuavstangningar

Se hur busstrafiken påverkas på UL:s webbplats

Korsningen Vaksalagatan/Storgatan

När Vaksalagatan byggs om mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan påverkas en del av korsningen vid Storgatan/Vaksalagatan. Konstverket i stenläggningen har därför flyttats till platsen där dammen utanför UKK fanns tidigare.

Storgatan kommer att byggas om fram till Norrtäljegatan i ett senare skede. Sträckan Roslagsgatan-Norrtäljegatan planeras till våren 2018.

Paradgatans kommande etapper

Arbetet med paradgatan går i östlig riktning längs Drottninggatan mot Vaksalagatan. Exakt tidplan för kommande etapper finns inte i nuläget.

Nybron

Nybron går över Fyrisån och är en viktig samlings- och mötesplats. Denna funktion kommer att förstärkas, bland annat med öppna ytor vid brofästen och belysningsstolpar med plats för utsmyckning.

Östra Ågatan till Stora torget

Stora torget är något av Uppsalas hjärta, och det centrala läget utgör en viktig plats för kollektivtrafiken. Möblering, belysning och mötesplatser ses över, för att torget ska bli en ännu bättre mötesplats. Åhlénsvaruhuset på Stora torget har byggts om och fått nya fasad och entréer.

Illustration av hur Åhlénshusets fasad kommer att se ut

Illustration av Åhlénsvaruhusets nya fasad.

Vaksalagatan till Kungsgatan

I kvarteret Svalan, mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan har fastigheten (före detta EPA-huset) byggts om och fasaderna flyttats ut mot gatan. I korsningen Kungsgatan–Vaksalagatan placeras paradgatans belysningsstolpar ut och visar vägen ner till Vaksalaviadukten.

Vaksalagatan melan Kungsgatan och Storgatan

Stadshuset ska byggas ut och i samband med detta kommer förändringar i husets entréplan mot Vaksalagatan och Kungsgatan att göras. Ett mer öppet och tillgängligt stadshus kopplat till såväl paradgatan som till stråket längs järnvägen beräknas stå färdigt 2020.

Förändringarna av sträckan omfattar:

  • Platsen framför Stadshuset öppnas upp till ett välkomnande entrétorg – en ny viktig platsbildning i Uppsala.
  • För att skapa friare sikt längs paradgatan behöver järnvägsräcket på bron bytas ut mot ett transparent räcke.
  • Busshållplatserna i Vaksalaviadukten kommer att flyttas norrut till Vaksalatorg under 2016–2017 och såväl viaduktens väggar som passager ska göras om.
  • Hela kvarteret Siv, Sivia torg, ska byggas om och stå färdigt ungefär samtidigt som Stadshuset. Entréplanet ändras och möter paradgatan med nya entrépartier. Närmast järnvägen komer det bli möjligt att ta sig upp via trappor till det blivande gång- och cykelstråket öster om spåren.

Konstprojektet Souvenir längs paradgatan

Under hösten 2015 började vi installera Erik Krikortz konstverk Souvenir längs Uppsalas blivande paradgata, ett stadsförnyelseprojekt från Carolina Rediviva till Vaksala torg. Konstverket består av fem verk där det första är Väggmålning, Berlin på markvärmecentralen i Carolinabacken.

Varje del av konstverket bjuder in till olika reflektioner kring frågor om mångfald, migration, demokratiska processer och om vad ordet parad har inneburit genom tiderna. På så sätt ska konstverkens historik resonera med vår samtid. När konstverket är färdigställt i sin helhet kommer också dess budskap att framgå tydligare.

Kontakta oss

Pierre Sundin, projektledare för Uppsala kommun

Kontakta oss

Stadsträdgårdsmästare
Ingemar Carlsson
14 december 2016