Tidplan

Detaljplanen Rosendalsfältet vann laga kraft tidigt under 2016. Marken bebyggs på så kallad råmark, vilket innebär att all infrastruktur måste byggas upp från grunden. Samtidigt finns det förväntningar på en hög utbyggnadstakt.

Projektet är uppdelat i etapper

Etapp 1

I södra Rosendal pågår byggnationen av bostadskvarter och park. Det är redan många som har flyttat in i färdiga hus. Området beräknas vara färdigställt under år 2017, men vissa delar kommer att slutföras först år 2018.

Etapp 2

Utbyggnaden av bostadsområdet inom etapp 2 startar nu under 2016. Här byggs huvudgatan genom hela området samt infrastruktur och gata fram till den blivande skolan i områdets sydvästra del.

Etapp 3

Första spadtaget för etapp 3 ska kunna tas under 2017, under 2018 blir arbetena med etapp 3 mer intensiva.

Tidplan med aktiviteter

April – december 2016

Utbyggnad startar med norra delen av etapp 2:
Allmän plats (gator, ledningar och belysning).

Januari 2017

Bostäder i norra delen av etapp 2 kan börja byggas.

Oktober – juli 2017

Utbyggnad av allmän plats (gator, ledningar och belysning) för södra delen av etapp 2.

Augusti 2017

Bostäder i södra delen av etapp 2 kan börja byggas.

Hösten 2017

Byggstart möjlig för skolan (som ligger i västra delen av etapp 3).

År 2018

De första boende i etapp 2 kan flytta in.

Utbyggnad av etapp 3, inklusive kvartersmark.

År 2019

Hela etapp 2 färdigställs.

Byggstart etapp 4.

År 2021

Etapp 3 färdigställd.

År 2023

Etapp 4 färdigställd.

År 2025

Hela området Rosendal, inkluderat alla etapperna 1–5, väntas vara färdigställt framåt år 2025.

27 juni 2016