Centrala Ulleråker

Under juni till september 2016 pågick en markanvisningstävling i centrala Ulleråker.

Markanvisning för det norra och det sydvästra kvarteret i centrala Ulleråker

Sex team tävlade om att ta fram helhetsförslag för kvarteren. Varje byggherre i respektive team skulle även ta fram ett utformningsförslag på ett byggprojekt inom det kvarter de tävlar om.
Läs mer om tävlingen i tävlingsprogram
Läs mer och ta del av underlag
Läs de frågor och svar som kom in under tävlingsperioden

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattade den 12 december 2016 beslut om att anvisa mark till Midroc Property Development AB och Riksbyggen ekonomisk förening i det norra kvarteret samt till Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter Bostad AB i det sydvästra kvarteret.

Markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och respektive byggherre.

Läs stadsbyggnadsförvaltningens utlåtande över de vinnande förslagen här:
Norra kvarteret
Sydvästra kvarteret

Under 2017 ska byggherreteamen i samverkan med kommunen vidareutveckla de vinnande projektförslagen inför kommande bygglovprocess och byggstart.

Se alla tävlingsförslag

Norra Kvarteret

Sydvästra Kvarteret

Strategi för markanvisning

Anvisning och försäljning av kommunal mark i stadsdelen följer Uppsala kommuns strategi för markförsäljning för nybyggnation i Ulleråker.
Strategi för markförsäljning för nybyggnation 

Markanvisning för de första bostäderna

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade 12 april 2016 att anvisa mark för bostäder till Småa AB och Rikshem AB i Ulleråker. Kommunstyrelsen har därefter, 14 juni 2016, även beslutat att anvisa mark för bostäder och förskola till ByggVesta AB. Den mark som föreslås bebyggas av de tre bolagen ligger kring det gamla vattentornet inom detaljplan för Vattentornsparken (diarienummer PBN-2014-000508).

Anvisningen innebär att bolagen tillsammans med kommunen kan planera att bygga sammanlagt cirka 340 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Förutom bostäder planeras för verksamhetslokaler i bottenvåning med bland annat en förskola med 4 avdelningar. Byggstart för de första delarna kan ske tidigast sommaren 2018.

Möten om markanvisning i Ulleråker

I april 2016 anordnade kommunen två mycket välbesökta och lyckade frukostmöten med information om utvecklingen i Ulleråker och om kommande markanvisningstävlingar. Totalt deltog cirka 200 personer från byggföretag, arkitekter och konsulter.

Ta del av presentationen

16 juni 2017