Planprogram

Kommunen tar ett helhetsgrepp i planeringen av Ulleråker genom ett planprogram. Planprogrammet visar hur och var tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i en täthet som möjliggör en levande stadsdel. Här ska ett brett utbud av bostäder, verksamheter och attraktiva offentliga platser finnas.

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 6 april.

Läs planprogrammet på uppsala.se

 

Underlagsutredningar

Bullerutredning

Dagvattenhantering

Dag Hammarskjöldsstråket - naturvärdesanalys

Gestaltningsprogram för Dag Hammarskjölds väg

Konsekvensbedömning för ekologiska landskapssamband i Ulleråker

Kulturhistorisk utredning

Luftkvalitetsutredning

Marknadsanalys Ulleråkers stadskärna

Miljöteknisk markundersökning

Naturinventering Ulleråker

Riskanalys grundvattenskydd

Södra staden mikrosimulering med Vissim

Trafikutredning

Översiktlig geoteknisk undersökning

7 april 2016