Bostadspolitiskt strategi

Den bostadspolitiska strategin beskriver hur Uppsala kommun vill arbeta för att alla Uppsalabor ska ha ett bra boende. För att nå dit krävs ett nära samarbete mellan staten, kommunen och privata byggherrar, bostadsförvaltare med flera.

Syftet med strategin

Det övergripande syftet med strategin är att skapa en god bostadsförsörjning. Den ska också visa för de olika parterna vad kommunen vill och på så sätt bidra till ett bättre samarbete.

Strategin i sammanfattning

Kommunfullmäktige tog beslut om den bostadspolitiska strategin i september 2010. De strategier som ingår är:

  1. Kommunen ska medverka till en stabil bostadsmarknad som effektivt kan tillgodose efterfrågan.
  2. Kommunens planberedskap ska ge en förutsättning för en nyproduktion om 1 500 lägenheter fram till år 2014. Av dessa ska 200 finnas i de mindre tätorterna och på landsbygden.
  3. Funktionsblandning vid nyproduktion och ombyggnationer av bostäder ska eftersträvas.
  4. Planering för bostadsbyggande och förnyelse av bostadsbeståndet ska ha sin utgångspunkt i kommunens hållbarhetspolicy.
  5. Kommunen ska konsekvent verka för att det totala bostadsbeståndet utgörs av minst 30 procent hyreslägenheter.
  6. Kommunen ska verka för en bättre bostadsmarknad för studenter.
  7. Kommunen ska i takt med behovet verka för att attraktiva, tillgängliga bostäder skapas för gruppen äldre.
  8. Kommunen ska i takt med behovet se till att fler bostäder för särskilda grupper skapas.

Strategin innehåller också bland annat ett antal åtgärder som ska genomföras för att nå syftet med strategin.

Läs mer i den bostadspolitiska strategi
Läs mer om samhällsplanering och byggande på Boverkets webbplats

1 december 2014