Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling är ett verksamhetsövergripande styrverktyg som kommunfullmäktige har antagit. Syftet med policyn är att bidra till att kommunens övergripande vision för Uppsala förverkligas och styra kommunen mot en hållbar utveckling.

Visionen för Uppsala

Uppsala är en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar.

För att nå dit måste såväl sociala, ekologiska samt ekonomiska frågor fokuseras. Därför har denna policy tillkommit för att leda vår kommun i rätt riktning.

När det gäller den ekologiska delen är policyn konkretiserad i det ekologiska ramverket för program och planer.
Läs programmet för det ekologiska ramverket (PDF, 506 KB) här.

Mänskliga rättigheter, resursutnyttjande och tillväxt

Policyn har tre utgångspunkter:

 • De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande.
 • Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att motverka klimatförändringar
 • Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagssamhet.

Åtta inriktningsmål

För år 2013-2016 har policyn åtta inriktningsmål för att tydliggöra i vilken riktning Uppsala strävar mot hållbar utveckling. Dessa mål följs årligen upp kring kommunens arbete med dessa frågor och ingår som en del i årsredovisningen.

Dessa är inriktningsmålen för 2013-2016:

 1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin
 2. Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och ekonomiska nystartszoner.
 3. Uppsala har ett starkt civilsamhälle.
 4. Uppsalaborna känner sig trygga.
 5. Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla.
 6. Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.
 7. Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt.
 8. Uppsala arbetar enligt EU2020.
1 december 2014