Riktlinjer för Uppsalas parker

Uppsala kommun har antagit nya riktlinjer för Uppsalas parker och en ny parkplan för Uppsala stad. Parkplanen kommer att följas upp med motsvarande fördjupningar för kransorterna.

Ska fungera som ett planeringsunderlag

Riktlinjerna samt parkplan för Uppsala stad ska fungera som planeringsunderlag för stadsutveckling och ekonomiska prioriteringar. Riktlinjerna och planerna berör all mark som kommunen äger eller kommer att äga och som är planlagd som park eller natur med en tidshorisont satt till 2030, för överensstämmelse med översiktsplan 2010.
Läs mer om Uppsalas parker och dess riktlinjer (PDF, 6 MB)

Parkplan för Uppsala stad

Nedan kan du ta del av parkplanen i sin helhet. Planen är uppdelad i olika avsnitt, klicka på den del du skulle vilja läsa mer om. 

Läs bakgrund, tillgångsanalys och plan för parkutvecklingen (PDF, 6 MB)
Läs mer om plankartor och bakgrundskartan (PDF, 4 MB)

Plankartan

Här kan du läsa mer om plankartans olika delar. 

Plankarta 1, kvartersparker, stadsdelsparker och småparker (PDF, 6 MB)
Plankarta 2, värdefull närnatur och stråk (PDF, 3 MB)
Plankarta 3, gröna och blå stråk (PDF, 9 MB)
Plankarta 4, kulturhistoriskt intressanta parker och promenader (PDF, 7 MB)
Plankarta 5, stadsodling (PDF, 3 MB)
Plankarta 6, utflyktslekplatser (PDF, 4 MB)

1 december 2014