Det goda läget

Uppsala präglas av närhet och tillgänglighet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Uppsala kommun har ett avtal med staten om ett investeringspaket i miljardklassen för transportinfrastruktur och bostäder.

I avtalet ingår bland annat en utbyggnad av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna och en ny kollektivtrafiklösning som är robust och har hög kapacitet. Som motprestation åtar sig Uppsala kommun att säkerställa att det byggs 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna.  

Uppsala spårväg är en del av investeringspaketet som sammanbinder södra stadsdelarna med Uppsala Resecentrum. Spårvägen löper genom Ulleråker med hållplatsläge nära Hospitalet vilket ger goda förbindelser med omgivningen och stärker ett hållbart resande i staden.

Södra staden stärker Uppsala

Södra stadens internationellt präglande miljöer med universitet, invånare och näringsliv skapar förutsättningar för områdets utveckling med en mångfald av människor med olika bakgrund. Näringslivet i Södra staden är till stor del kopplad till universitets- och forskningsverksamhet av internationell klass med många internationella kontakter. Södra staden har förutsättningar att bidra till cirka 10 000 arbetstillfällen med tyngdpunkten på kunskapsintensiva sektorn. Två universitet och ett näringsliv med stora ambitioner att placera sig på en global marknad kräver mod och innovation. Med ett till stora delar obebyggt område gäller det att utnyttja möjligheten att i stor utsträckning kunna tänka nytt.

Mellan två universitet skapas morgondagens idéer

Södra stadens nyskapande miljöer stärker Uppsala. Granne med Ulleråker växer Rosendal fram med ca 5000 nya bostäder och 100 000 kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet. Rosendal ingår i Citylab Action och är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som är med i arbetet med att ta ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Norr om Ulleråker mellan Ångströmlaboratoriet och Akademiska sjukhuset ligger Uppsala Science park, en av Sveriges främsta innovationsmiljöer. Idag finns cirka 140 företag i Uppsala Science Park. Merparten är verksamma inom Life Science och branscherna bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT. I Ultuna söder om Ulleråker ligger Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) största campusområde med studenter, forskare och företagare från hela världen.

 

Uppdaterad: