Hospitalet som destination

Uppsala är redan idag en attraktiv destination för såväl affärsturism, evenemang och privatturism. Inom en timmes restid från Uppsala med tåg eller bil bor idag cirka 3 miljoner människor.

Gästnätterna ökar stadigt och med Uppsala Convention Bureau har staden rätt förutsättningar att utveckla och värva fler möten och evenemang. Antalet gästnätter på hotell ökade i Uppsala med 7,4% från 2017 till 2018 (jan-okt). Intäkterna per sålt hotellrum under oktober 2018 låg i snitt på 1048 kr. Trycket är som högst under veckorna och något lägre helgtid. En viktig målgrupp för destinationsmarknadsföring av Uppsala är den globala resenären. Den globala resenären är på jakt efter nya resmål och nya upplevelser. De befintliga verksamheterna formas idag framförallt av stora kedjorna med de klassiska cityhotellen medan efterfrågan efter det unika är stor. 

Hospitalet har en viktig roll som katalysator i stadsutvecklingen. Hospitalet kommer över tid få en allt mer central plats och utgöra en viktig nod i Södra staden. Byggnaden i sig utgör en portal mellan den nya stadsdelen i väst och det öppna landskapet i öst. Målpunkter för möten, kultur och kreativitet är viktiga för att främja en hälsosam vardag för människor oavsett bakgrund, ålder och ekonomiska förutsättningar.

Södra Åstråket och Hospitalsträdgården

Fyrisån är en historisk färdväg till Uppsala som mynnar ut i Mälaren. Längs ån sträcker sig ett parkstråk som är en av stadens mest uppskattade vistelsemiljöer. Nu utvecklas Åstråket söderut för att höja vistelsekvaliteterna sommar och vintertid för boende och besökare med nya park-, rekreations- och friluftsmöjligheter. Södra Åstråket förbinder Flustret och Stadsträdgården, Studenternas nya arena med Hospitalsträdgården i Ulleråker. Två broar tillkommer för att lätt ta sig över till Kungsängens fält av Kungsängsliljor och naturreservatet Årike Fyris mångfald av naturupplevelser.

Hospitalsträdgården öster om Hospitalet är en del av Södra Åstråket som kommunen utvecklar som stadsdelspark och besöksmål. Idag syns rester av den fantastiska parkanläggning som var under 1800- och 1900-talet med en barockinspirerad trädgård, symmetriskt uppbyggd med en tydlig mittaxel och gångar förstärkta av alléer. Nu planeras en trappa i mittaxeln som för första gången förbinder Hospitalet med Hospitalsträdgården.

Uppsala kommun kommer under 2019 att ta fram en strategisk utvecklingsplan för Södra Åstråket och Hospitalsträdgården. Uppsala kommunen är öppen för samarbete för att Hospitalet och Södra Åstråket ska bli ett sammanvävt besöksmål. Hospitalsträdgården är idag inte planlagd mark och kommunen är positiva till utvecklingsmöjligheter som stärker vistelsekvalitéer.

Tidig planskiss på Södra Åstråket. Se större version av bilden 

Uppdaterad: