Ulleråker driver lösningar för klimatet

Ulleråker utvecklas med ambitiösa mål för grundvattenskydd och hållbart byggande för att minska kommunens klimatavtryck.

Staden på åsen

Åsen är en utmärkande formation i det uppländska slättlandskapet. Stadens märkesbyggnader högst på åsen syns på långt håll. Uppsalaåsen, som går i nord-sydlig riktning genom hela Uppsala är stadens enda dricksvattentäkt och försörjer mer än 150 000 människor med dricksvatten varje dag året om.

För att säkerställa det långsiktiga skyddet för grundvattnet har Uppsala kommun har tagit fram en riskanalys för åsen vilket resulterat i riktlinjer för markanvändning. Hospitalets placering på åsens kärna ligger inom en extremt känslig zon utifrån grundvattensynpunkt och inom inre skyddsområde för vattentäkten. Det innebär att området omfattas av restriktioner för markanvändning för att utesluta eller minska risken för att föroreningar når grundvattnet. Restriktioner finns även i vattenskyddsområdets vattenskyddsföreskrifter. Förutsättningarna finns samlade i en checklista bifogat försäljningsprospektet. 

Mer information om risker för grundvattnet finns i dokumenten ”Långsiktigt god vattenkvalité i Uppsalaåsen och Fyrisån – Riskbedömning av Hospitalets omvandling ur grundvattensynpunkt” samt Strategi för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt.

Ulleråker driver lösningar för klimatet

Uppsala har målsättning om att kommunen ska vara klimatneutralt 2030. För Ulleråkers del betyder det bland annat att stadsdelen ska prioritera hållbara transportslag med målet att minst 80 % av vardagsresorna ska ske med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Den nya stadsdelen planeras för att underlätta ett bilfritt resande med gångavstånd till service, kapacitetsstark kollektivtrafik och prioriterade gång- och cykelstråk.

Det pågår ett arbete med att utveckla nya sätt för hållbart resande. I Sverige används begreppet Transport som tjänst för att beskriva samlandet av mobilitetstjänster på exempelvis stads- eller stadsdelsnivå. Genom att koppla samman olika transporttjänster och heltäckande mobilitetslösningar skapas ett konkurrenskraftigt alternativ till den privata bilen. I Ulleråkers första utbyggnadsetapp planeras två mobilitetshus. Ett mobilitetshus är en anläggning i stadsdelen som samlar bilparkeringen och dit boende, verksamma och besökare kan vända sig för att ta del av olika mobilitetstjänster.  I utvecklingen av Hospitalet blir det viktigt att främja hållbara transportsätt för resor och transporter till och från fastigheten.

Biltrafik är en källa till föroreningar genom risker för olyckor och bränsleläckage vilket kan påverka grundvattenkvalitén. Hospitalets läge på åsen är därför ytterligare en anledning till varför biltrafik och parkering begränsas inom området.

I dokumentet Strategi och handlingsplan för mobilitet finns mer om arbetet för hållbar mobilitet i stadsdelen.

Uppdaterad: