Frågor och svar

Om du har frågor som rör tävlingen kan du mejla dem till hospitalet@uppsala.se. Alla inkomna frågor kommer anonymiseras och publiceras löpande på denna sida tillsammans med svar.

Är det möjligt att bygga takfönster eller takkupor för att använda vinden?

Takfönster och takkupor får byggas om det görs i antal och stil som passar byggnadens arkitektur.

 

Är det möjligt att bygga balkonger på några delar av byggnaden?

Balkonger kan tillåtas på några få ställen om de placeras på undanskymda delar av byggnaden.

 

Får man öppna upp blindfönstren?

Ja

 

Får man göra förändringar i fasaden?

De förändringar som tillåts är för att göra nya eller tydligare entréer och för att tillgänglighetsanpassa byggnaden.

 

Får intressenter komma med idéer på användning av marken mellan hospitalet och Fyrisån (hospitalsträdgården)?

Ja, vi tar gärna emot idéer om hur hospitalstädgården kan komma till användning för verksamheterna i hospitalet. Dock ska denna användning bara fungera som komplement för verksamheterna.

 

Var finns statyn som sprutar vatten ur händerna (Solglimt)?

Statyn har restaurerats under hösten och under våren kommer vi att renovera fontänen. Under våren kommer vi också att upprusta gångarna och planteringsytorna kring fontänen och åter placera dit Solglimt.  

 

Var ska parkering till verksamheterna ordnas?

Inom tomten tillåts bara parkering för rörelsehindrade. All övrig parkering måste ske utanför tomten på grund av grundvattentäkten. Kommunen och den framtida köparen kommer att föra en dialog om var parkering ska ske till dess att ett mobilitetshus eller en parkeringsanläggning är färdig. Intressenter får gärna beskriva hur de vill lösa parkeringsfrågan, men en färdig parkeringslösning behöver inte tas fram.

 

Vad används vindsutrymmet till idag?

Vinden används som teknikutrymme, främst till ventilationsaggregat.

 

Finns det sektionsritningar för byggnaden?

Nej

 

Vad finns det för avtal med Svenska kyrkan?

Idag har vi ett muntligt avtal med Svenska kyrkan men vi håller på att ta fram ett skriftligt avtal. Avtalslängden är inte beslutad men Svenska kyrkan har framfört önskemål om att få ha kvar kapellet under längre tid.

 

Hur kommer kommunen att lösa åtkomsten (främst för bilar och transporter) till byggnaden under tiden som spårvägen byggs?

Planeringen av spårvägen har inte kommit så långt att vi har börjat planera för hur utbyggnaden ska gå till. Vi kommer dock se till att alla som berörs av utbyggnaden kommer att kunna ta sig fram till sina fastigheter med leveranser och persontransporter under hela byggtiden.

Uppdaterad: