Frågor och svar Vattentornsparken

Frågor och svar om tävlingen 

2017-01-31

Fråga: Hur djupa ska bostäderna vara, hur stora ytor finns för lokaler för centrumändamål?

Svar: Planförslaget som helhet bedöms inrymma ca 2000 kvm lokalyta. I konceptskissen som berör markanvisning  för aktuell del av södra kvarteret föreslås ca 150 kvm nyttjas för lokaler, i huvudsak mot det föreslagna kollektivtrafikstråket och mot Vattentornsparken. I konceptskissen kan även utläsas föreslagna djup på bostäderna (se särskilt s. 10 och s. 14 i konceptpresentation). 

Uppdaterad: