Markanvisningstävling Rosendal 2021 - ansökningstiden har gått ut

I Uppsala kommuns centrala delar ligger Rosendal som är en ny innovativ stadsdel med hållbarhet i fokus där all service finns nära. För de fyra sista byggklara kvarteren i etapp tre har vi bjudit in till en markanvisningstävling med sista ansökningsdag 6 augusti 2021.

Meny markanvisningstävling Rosendal

Karta över Rosendal och tävlingskvarteren
Om kvarterens placering och Rosendal som område
Tävlingsupplägg
Tidplan
Handlingar och inlämning
Om kvarteren
Tävlingskriterier
Grundläggande förutsättningar
Tilldelning och fortsatt process
Övriga villkor
Läs mer om Rosendal
Drönarvy panorama 360 grader 
Frågor och svar om markanvisningstävlingen


Karta över Rosendal och tävlingskvarteren

rosendal_etapp_markanvisning.JPG

Klicka på bilden för att se en större karta. Bilden ovan visar en karta över Rosendals olika etapper med markeringar på de kvarter som ingår i markanvisningstävlingen.

Markanvisningstävlingen omfattar de fyra kvarteren B, C, D och K som ligger i Rosendals tredje etapp.

Till toppen av sidan och menyn

Om kvarterens placering och Rosendal som område

Rosendal har ett ovanligt bra läge med ett par minuters cykelavstånd till Uppsala centrum. Här finns naturreservat och service som skola, livsmedelsaffärer, vård och annan samhällsservice nära.

Stadsdelen ligger mitt i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och ett av landets största sjukhus som grannar. Rosendal kommer att  innehålla en blandning av funktioner med både bostäder, handel, service, idrott, universitetsknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden. Via Torgny Segerstedts allé, som löper genom Rosendal, kommer en stomlinje förse hela stadsdelen med tät och kapacitetsstark kollektivtrafik raka vägen till centrum.  

I hjärtat av Rosendal

Etapp tre ligger i hjärtat av Rosendal vid Rosendals torg, mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via sammanlänkade parker kopplas etapp tre till både Stadsskogen i väster och Kronparken i öster, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattar vi att etapp tre kommer att kunna inrymma cirka 1 500 lägenheter och verksamheter såsom skola, förskola, bibliotek, idrottshall, vårdcentral, tandläkare samt restaurang och caféer.  

Inflyttning för dessa fastigheter 2024

De första spadtagen i etapp tre togs 2019 och de första inflyttningarna förväntas ske under hösten 2021. För att minska tiden som området är både bostadsområde och byggarbetsplats förväntar vi oss samarbete med byggaktörer som vill bygga bostads- eller äganderätter som står klara för inflyttning senast 2024.   

Uppsala klimatsatsar - hållbart byggande viktigt

Uppsala kommun utsågs 2018 till global vinnare i Världsnaturnaturfondens tävling One Planet City Challenge och blev utsett till Årets klimatstad i Sverige år 2018 och 2019. Uppsala har som mål att vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2050. Vi vill arbeta tillsammans med er som delar vår inriktning mot hållbar stadsbyggnad och efterfrågar i den här markanvisningstävlingen byggaktörer som vill bygga långsiktigt hållbart med fokus på minskad klimatpåverkan i såväl byggskedet som för de som ska bo i husen.   

Innovation viktigt

Innovation är en förutsättning för att vi ska klara den hållbara omställningen. Rosendal är ett område där många innovativa idéer implementerats, bland annat ett dagvattensystem med regnbäddar, Uppsalas högsta trähus, gemensamma mobilitetstjänster, ”open building”-koncept, byggemenskap och kollektivhus.  I denna markanvisningstävling för etapp tre vill vi ta del av era innovativa lösningar för att nå våra mål.  

Läs mer om visionen för Rosendal.

Till toppen av sidan och menyn

Tävlingsupplägg

Byggaktörer som önskar delta i markanvisningstävlingen ska lämna in markprisanbud, projektidé och referensprojekt. Vi utvärderar sedan tävlingsbidragen baserat på  fyra  utvärderingskriterier: genomförandeförmåga, klimatpåverkan, övergripande projektidé och nivå på markprisanbud.  

Uppsala kommun tecknar ett optionsavtal med vinnarna för respektive tomt. Optionsavtalet syftar till att ge byggaktören möjlighet att utveckla sitt projektförslag som grund för ett markanvisningsavtal. Under optionsavtalets giltighetstid vidareutvecklar byggaktören ett projektförslag i dialog med kommunen med avseende på till exempel miljö- och klimatåtaganden, gestaltning, mobilitet, kvaliteter i utomhusmiljön, anslutning till allmän plats och den kommande bygglovshandläggningen.   
 
När ett godkänt projektförslag tagits fram tecknas markanvisningsavtal och därefter påbörjas förberedelser för markköp och byggnation samt handläggning av bygglovsansökan.  

Till toppen av sidan och menyn

Tidplan

Nedan anges tidplanen från tävlingsförfarande till inflyttning och uppföljning. Tidplanen är preliminär och kan förändras. Bidraget ska ha lämnats in senast den 6 augusti 2021 klockan 17.00.

tidplan.png

Markanvisningstävlingen annonseras i maj 2021 och sista dag för att lämna in sitt bidrag var 6 augusti. I september kommer vi att göra bedömning av de bidrag som kommit in och utser de som vunnit. I oktober är planen att skriva optionsavtal och i januari 2022 skrivs även ett markanvisningavtal. Byggnation förväntas påbörjas i oktober 2022 och inflyttning är bör ske senast under 2024. 

Till toppen av sidan och menyn

Handlingar och inlämning

Ansökan ska gälla för ett specifikt kvarter. Det är tillåtet att en byggaktör lämnar in ansökningar på flera kvarter.

Byggaktörer som önskar delta i tävlingen ska lämna in följande handlingar på max fem A4-sidor utöver ansökningsblanketten: 

 • Ifylld ansökningsblankett för tävlingen
  Ladda ner ansökningsblankett (PDF, 190 KB)

 • Markprisanbud
  • Markprisanbud ska ges enligt ansökningsblanketten i kr/m2 BTA ovan mark för bostäder i flerbostadshus som antingen bostadsrätt eller äganderätt. Kvarter som ska innehålla radhusbebyggelse anges anbudet i kr/tomt. För markprisanbud tillämpar vi en lägsta accepterad nivå enligt nedan: 
   • Bostadsrätt/äganderätt i flerbostadshus: 6 000 kr/m2 BTA eller högre.
   • Bostadsrätt/äganderätt i radhus: 2 000 000 kr/tomt eller högre.
   • Markpriset för lokaler anger ni som kr/m2 LOA och är satt till en fast nivå på 1 500 kr/m2 LOA.  

 • Projektidé
  I och med att tävlingsupplägget ger utrymme för vinnaren att utveckla sitt projekt inför markanvisningsavtalet ska endast en kortfattad förklaring av projektidén redovisas i tävlingsskedet:  
  • Projektkoncept, funktioner och målgrupp (kvarter C ska rikta sig till målgruppen äldre) 
  • Uppskattning BTA ovan mark 
  • Planerad lägenhetsfördelning 
  • Val av arkitekt och landskapsarkitekt som ni kommer att anlita för projektet  
  • Beskrivning av hur er hållbarhetspolicy ska implementeras i projektet  
  • Beskrivning av hur projektet bidrar till att uppnå visionen för Rosendal 
  • Beskrivning av innovativa lösningar för att bidra till att nå Uppsala kommuns mål om ett klimatneutralt 2030  
  • Beskrivning av hur byggaktörens tolkning av detaljplanens krav på hög arkitektonisk kvalitet ska förverkligas i projektet 

   Det vinnande bidragets projektidé är ett åtagande och ni ska kunna implementera de kvaliteter som beskrivs i projektidén. Väl motiverade förändringar, som håller samma kvalitet som tävlingsbidraget, eller högre, kan kommunen eventuellt acceptera. 

 • Byggaktören – presentation och referensprojekt   
  För att styrka genomförandeförmåga och ambitioner ska ni som byggaktör lämna en presentation av bolaget samt referensprojekt.  
   
  I bolagspresentationen ingår redogörelse för affärsidé, historik, organisation och miljö/hållbarhetspolicy med koppling till hur den implementeras i projekten.  
   
  Med referensprojekten vill vi säkerställa att ni har erfarenhet av liknande projekt eftersom det stärker vårt förtroende för er förmåga att genomföra er projektidé. Ni behöver därför motivera ert val av referensprojekt och varför det är relevant för den föreslagna projektidén. Referensprojektet ska vara ett projekt som ni har genomfört eller genomför nu. Ni ska också lämna kontaktuppgifter till den kommun där referensprojektet finns.   

  Beskrivning av referensprojektet ska innehålla följande:
  • Illustrationer som visar byggnader och utemiljö 
  • Beskrivning av koncept 
  • Upplåtelseform 
  • Antal lägenheter och lägenhetsfördelning 
  • BTA ovan mark 
  • Byggtid  
  • Projektkvalitéer 
  • Genomförda hållbarhetsambitioner i projektet inklusive åtgärder för låg klimatpåverkan. 
  • Vilka aspekter av referensprojektet som är relevanta för er projektidé i Rosendal

Frågor

Frågor kan ställas via e-post:
mark-exploatering@uppsala.se   
Ange i ämnesraden: Markanvisningstävling Rosendal etapp 3. Svar offentliggörs på denna länk löpande under ansökningstiden, dock senast den 18 juni 2021.

Inlämning

Ansökan ska ha lämnats in senast 6 augusti 2021 klockan  17.00.

Här hittar ni blanketten som ska fyllas i och mailas tillsammans med övriga handlingar. (PDF, 190 KB) 

Till toppen av sidan och menyn

Om kvarteren 

De fyra kvarteren skiljer sig åt vad det gäller storlek, karaktär och andra förutsättningar. Varje kvarter rymmer en byggaktör .

Observera att angiven mängd bruttoarea (BTA) inte ska ses som en absolut sanning utan är en indikation på önskad bebyggelsetäthet. Byggrätten inom respektive tilldelningsområde och kvarter ges av detaljplanen för Rosendalsfältet. 

Kvarter B 

Kvarter B ligger i etappens nordvästra del mellan Rosendals kommande grundskola och det centrala parkområdet i stadsdelen. Extra utmaningar för detta kvarter är bland annat att hitta en utformning och ett innehåll som dels tar hänsyn till omgivningen bestående av skola och park, dels adresserar sig mot och ger något till omgivningen och då främst parken. Parkering löses i garage på kvartersmark.  

Bostäder: cirka 9 000 m2 BTA ovan mark för bostadsrätt/äganderätt 

Kvarter C 

Kvarter C ligger i etappens västra del och är omgiven av skolan i väster, flerbostadshusbebyggelse i norr, radhusbebyggelse i öster och det planerade multikvarteret i söder med idrotts- och kulturlokaler i den östra delen av fastigheten och med bostäder i den västra. Extra utmaningar för detta kvarter är bland annat att möta de olika karaktärerna av bebyggelse som finns åt varje håll med allt från småskalig radhusbebyggelse i öster till det stora multikvarteret i söder. Byggnaden på detta kvarter ska rikta sig till målgruppen äldre. Parkering löses i garage på kvartersmark.  

Bostäder: cirka 5 000 m2 BTA ovan mark för bostadsrätt/äganderätt 

Kvarter D och K 

Kvarter D och K är planlagda för radhusbebyggelse och är båda lokaliserade ut mot det nord-sydliga parkstråket som binder samman den gröna kopplingen genom Rosendal med Rosendalstorget. Parkstråket består till stor del av en tilltalande dagvattenhantering. Extra utmaningar för dessa kvarter är bland annat att utforma en trivsam och spännande radhusbebyggelse som en del av den täta kvartersstaden och att ta vara på det unika läget mot parken. All parkering för bil löses genom friköp i gemensamt mobilitetshus. Kostnaden för friköp uppgår till 225 000 kr per plats exklusive moms. Gårdsmiljön ska utformas för att inte möjliggöra biluppställning i anslutning till bostaden.  

Bostäder: För D och K vardera cirka 10 radhuslägenheter (cirka 1 500 m2 BTA ovan mark) med bostadsrätt/äganderätt.

Till toppen av sidan och menyn

Tävlingskriterier

Uppsala kommun utvärderar tävlingsbidragen i markanvisningstävlingen utifrån fyra kriterier:  byggaktörens genomförandeförmåga, konkreta ambitioner om låg klimatpåverkan i projektet, övergripande projektidé och nivå på markprisanbud.

Vi kommer att avböja ansökningar som vi bedömer utifrån ansökan inte uppfyller kraven på relevant genomförandeförmåga och förståelse för uppgiften. 

Utvärdering av tävlingsbidrag

Bedömningen av bidragen görs av en bedömningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från Uppsala kommun. Kompletterande frågor under utvärderingsperioden kan förekomma. Bedömningsgruppen kommer att föreslå en vinnare per kvarter till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott som fattar beslut om tilldelning. Bedömningsgruppen kommer att göra en sammanvägd subjektiv bedömning utifrån de förutsättningar och utvärderingskriterier som framkommer av denna inbjudan.

Utvärderingskriterier

Genomförandeförmåga 

 • Har byggaktören visat på hög genomförandeförmåga och färdigställande inom givna tidsramar i referensprojekt? 
 • Ingår effektivisering av byggtiden i byggaktörens strategi och sätt att bygga på? 
 • Bedöms tävlingsförslaget (inklusive projektidé, markprisanbud och miljö- och klimatåtaganden) vara realistiskt och genomförbart? 

Låg klimatpåverkan  

 • Hur bidrar projektidén till att nå Uppsala kommuns mål om att bli klimatneutralt 2030? 
 • Vad har byggaktören för hållbarhetspolicy och hur har denna implementerats i tidigare projekt? 
 • Hur god bedöms effekten vara för de angivna lösningarna för låg klimatpåverkan? 
 • Innehåller projektidén innovativa lösningar för att bygga med låg klimatpåverkan, nyttja förnyelsebar energi och/eller energilagring samt uppmuntra de som ska bo i Rosendal till hållbara livsstilsval eller andra förslag som bidrar till att Uppsala blir klimatneutralt 2030? 

Övergripande projektidé 

 • Bedöms projektidén bidra till att förverkliga visionen för Rosendal? 
 • Visar byggaktören på förståelse för detaljplanens krav på hög arkitektonisk kvalitet? 
 • Bidrar tävlingsförslaget till en god blandning av lägenhetsstorlekar i Rosendal?  

Nivå markpris 

Markprisanbudet utgör en del av den totala bedömningen av ansökan och vägs in i utvärderingen tillsammans med övriga utvärderingskriterier.  

Till toppen av sidan och menyn

Grundläggande förutsättningar

De grundläggande förutsättningarna kommer att aktualiseras i kommande projektutveckling för de vinnande bidragen. Tävlingsbidragen behöver därmed inte redogöra för uppfyllelse av dessa krav.  

Mobilitet, hållbara resor och transporter 

Byggaktören åtar sig att betala för medlemskap i fossilbränslefri bilpool för samtliga lägenheter under 5 år samt redogöra för hur tillgång till bilpool kan säkerställas på lång sikt, i sitt eget projekt alternativt i samverkan med en eller flera byggaktörer.  

Byggaktören etablerar cykelpool för sitt eget projekt alternativt i samverkan med en eller flera byggaktörer. Cykelpoolen ska bestå av en blandning av elcyklar, låd- och lastcyklar samt plan för skötsel. Cyklarna ska stå inom den egna fastigheten och de ska kunna laddas på plats i cykelrummet.   

Cykelutrymmen ska vara säkra och lättåtkomliga (antingen i markplan eller via cykelbar ramp) samt rymma olika typer av cyklar, inklusive lådcyklar.  

Byggaktören ska ansluta till det bygglogistikcenter som Uppsala kommun har upphandlat. Detta är obligatoriskt för samtliga byggaktörer och entreprenörer verksamma inom Rosendal.  Huvudsyftet med centret är att samordna leveranser och avfallshantering under byggskedet. 

Vid egna garage, ska minst 50% av parkeringsplatserna ha laddpunkter. Resterande parkeringsplatser ska ha framdragen el, för lättare framtida montering.   

Goda livsmiljöer och stadskvaliteter 

Projektet ska ha en väl balanserad lägenhetsfördelning. 

Gårdsmiljöer och gemensamma takterrasser ska utformas med stor omsorg och med stora vistelsevärden och goda solljusförhållanden.  
Barns perspektiv ska särskilt beaktas och gårdarna ska erbjuda och tillåta småbarnslek.  

Gårdarna ska erbjuda en grönskande miljö med robusta och rumsbildande gröna volymer i form av träd, buskar, perenner, gräsytor och fasadgrönska.  

Kvarterens utemiljö ska ge både rekreativa värden och ökad hållbarhet genom att främja biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. 

Höjdskillnader inom fastigheter ska bevakas och bearbetas. Eventuella rökgasluckor och överbyggnader till garagenedfarter som hamnar på gården ska gestaltas för att smälta in i gårdsmiljön och bidra med funktioner. 

Ekologisk hållbarhet, resurs- och energihushållning 

Det ska finnas utrymme för källsortering av nio fraktioner; matavfall, sorterat brännbart avfall, returpapper, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, mindre elektronik.  

Tillräckligt med utrymme ska avsättas i varje lägenhet för mellanlagring av avfall för återvinning. För verksamheter ska det finnas soprum med möjlighet till sortering av det avfall som uppstår, kylt soprum kan komma att krävas.  

Byggaktören ska precisera vilket miljöklassningssystem som ska användas vid val av material, varor och produkter för byggnationen. Överenskommelse om nivå och system sker i samband med tecknande av markanvisningsavtal.  

Systemlösningen för dagvattenhantering ska visa hur dagvatten hanteras i projektet under byggnation och vidare i drift och underhåll.

Till toppen av sidan och menyn

Tilldelning och fortsatt process

Beslut och markanvisning 

Byggaktörer som utses till vinnare i tävlingen erbjuds teckna ett optionsavtal med syfte att utveckla projektidén till ett genomförbart projektförslag som blir underlag till markanvisningsavtal. Optionsavtal och markanvisningsavtal godkänns genom beslut i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott samtidigt som tilldelningen beslutas.   

Samverkansprocess och bygglovsförberedelser 

De vinnande byggaktörerna kommer bjudas in till bygglovsförberedande möten med kommunen för att titta på detaljer i förslagen inför bygglovsprövningen och för att följa upp att de förutsättningar som satts upp i tävlingen följs samt att de kvaliteter som gett tilldelningen följer med förslaget till förverkligandet av projektet. Mötena kommer även fungera som ett viktigt forum för att samordna byggaktörernas förslag med kommunens planering och genomförande av allmän plats. När förslagen är tillräckligt genomarbetade och samtliga förutsättningar och kvaliteter uppfyllda är förslaget färdigt att lämnas in för bygglovsprövning.  

Köpeavtal 

När bygglov beviljats tecknas köpeavtal med villkor för exploateringens genomförande med kommunen. Försäljning av marken sker efter beviljat bygglov för att säkerställa att tävlingsförslagets åtaganden följer projektet från idé till färdigställande. Köpeavtalet bekräftas genom politiskt beslut.  

Till toppen av sidan och menyn

Övriga villkor

 • Byggaktören förbinder sig till de åtaganden som är redovisade i inlämnat tävlingsförslag. 

 • Förslaget ska rymmas inom gällande detaljplan (detaljplan för Rosendalsfältet, PLA 2012/20172) och dess bestämmelser.
  Se detaljplanerna för Rosendal.

 • Uppsala kommun har fri prövningsrätt av inkomna markprisanbud och tävlingsförslag. Om inget anbud eller tävlingsförslag för ett specifikt tilldelningsområde bedöms hålla tillräcklig kvalitet förbehåller sig kommunen rätten att förkasta samtliga inkomna tävlingsförslag för tilldelningsområdet och genomföra markanvisningen på annat sätt. 

 • Byggaktören är medveten om att markanvisning sker genom ett politiskt beslut och att projektets genomförande förutsätter att dessa beslut fattas. 

 • Förutsättningar för markanvisningar i Uppsala kommun anges i Uppsala kommuns riktlinjer för markanvisning och handlingen Uppsalamodellen för markanvisningar.  

 • Kvartersmarken ska förvärvas till det markpris som byggaktören angivit i markprisanbudet förutsatt de kvaliteter som beskrivits i projektidén. Köpeskillingen bygger på slutlig byggrätt uttryckt i m2 BTA ovan mark i beviljat bygglov. 

 • Kommunen svarar för och bekostar projektering samt byggande av gator, torg och parker inom allmän platsmark. 

 • Då allmän plats till stor del är utbyggd kommer projektförslaget behöva anpassas till befintliga förutsättningar. Eventuell anpassning av allmän platsmark bekostas av byggaktören. 

Till toppen av sidan och menyn

Uppdaterad: