Fyra förbättringsområden

Utvecklingen av åstråket har fyra huvudsakliga förbättringsområden och delprojekt.

Evenenemang och aktiviteter

Åstråket ska vara en levande del av Uppsala med plats för evenemang, konserter och aktiviteter.

  • Vi ska se över och förbättra befintliga evenemangs- och mötesplatser.
  • Området ska kunna ha tillfälliga och permanenta verksamheter utan att störa de boende.
  • Området ska vara mer tillgängligt för aktiviteter året runt.

Vattenkontakt och båtliv

Fyrisån har förutsättningar att få en unik miljö med bryggor, kajer, trappor och vattennära verksamheter. För att öka möjligheten att komma nära vattnet och utveckla hamn- och båtlivet vill vi:

  • Bygga fler bryggor och sittplatser längs åstråket
  • Utveckla variationsrika och artrika miljöer längs åkanterna
  • Skapa möjlighet till ett aktivt båtliv och gästhamn.

Idrott och rekreation

Ett prioriterat projekt är att rusta upp och bygga om arenorna vid Studenternas. Tanken är att skapa arenor som är multifunktionella och tillgängliga för evenemang och aktiviteter året runt.
Läs mer om utvecklingen av nya Studenternas IP

Infrastruktur, logistik och bra förbindelser

Vi utvecklar infrastrukturen i området med ny broförbindelser över Fyrisån. En gång- och cykelbro vid Islandsgatan, Hamnspången, byggdes 2012. Nu ska vi bygga en ny öppningsbar bro över Fyrisån för bil-, cykel- och gångtrafik. Bron, som heter Tullgarnsbron, kommer att ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och den förväntas bidra till minskad trängsel- och miljöpåverkan vid Islandsbron. Bron ska förbättra tillgängligheten till området, vilket är viktigt för verksamheter på båda sidor om ån. 
Läs mer om byggandet av Tullgarnsbron

Inom projektet ser vi också över

  • Logistik och trafiksituationen inom hela utvecklingsområdet
  • Hur infrastrukturen kan bidra till ett hållbart resande
Uppdaterad: