Bakgrund

11 maj 2016 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med den här fördjupade översiktsplanen och en fördjupad studie av förutsättningarna för spårburen kollektivtrafik i stråket Bergsbrunna-Ultuna-Gottsunda, numera kallad Uppsala spårväg.

Projektdirektiv för fördjupad översiktsplan för Uppsala Södra station och de sydöstra stadsdelarna (här kallad FÖP Bergsbrunna) godkändes av kommunstyrelsen i januari 2017.

Uppsalapaketet

Uppsala kommun har även tecknat avtal med staten och region Uppsala som handlar om ett investeringspaket i miljardklassen för transportinfrastruktur och bostäder. Överenskommelsen innebär att några av de mest bärande förutsättningarna för stadsutvecklingen i Uppsala fram till 2050 säkerställs. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen är en del i avtalet.
Läs mer om Uppsalapaketet

Uppdaterad: