Vad är en fördjupad översiktsplan?

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan den kommunomfattande översiktsplanen fördjupas. Det kan gälla till exempel ett utvecklingsområde i staden, en hel tätort eller ett större verksamhetsområde på landsbygden.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bergsbrunnaområdet kompletterar den kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Uppdaterad: