Boländerna kraftvärmeverk

Vattenfall bygger ett nytt kraftvärmeverk eftersom det befintliga behöver ersättas. En ny biobränsleeldad ångpanna ska ersätta det nuvarande värmeverket. Det gör det möjligt att tillgodose Uppsalas framtida behov av fjärrvärme och el på ett hållbart sätt.

Det nuvarande kraftvärmeverket behöver bytas ut på grund av hög ålder och för att ersätta torvbränslet mot koldioxidneutralt bränsle.

Det nya kraftvärmeverket byggs intill det nuvarande

Det nya kraftvärmeverket byggs intill det nuvarande värmeverket vid hörnet av Bolandsgatan och Stålgatan inom Vattenfalls egen fastighet. Byggnationen omfattar även silos, mottagningsbyggnader, en skorsten och stödmur.

Boländernas kraftvärmeverk

Utformningen tar hänsyn till omgivande miljö

Kommunen genomförde 2014 en arkitekttävling och det vinnande förslaget Aros Reflecta kommer att ligga till grund för det fortsatt arbetet. Kraftvärmeverket med tillhörande byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, samt skydd mot uppkomst och spridning av brand.

Fasaderna kommer att bestå av glas med en färg som efterliknar rött lertegel och som tonas ut uppåt för att smälta in mot himlen. 


Fotomontage: Liljewall arkitekter

Det nya kraftvärmeverket
Fotomontage: Liljewall arkitekter. Bilden ovan visar kraftvärmeverket från Uppsalas södra infart.

Åtgärder

Det nya kraftvärmeverket ger en kraftfull och kostnadseffektiv värme- och elenergiförsörjning som också är miljö- och hälsovänlig.
Utöver det ska

  • bygget hållas inom det markområde som Vattenfall ABs anläggningar redan upptar
  • lösningar skapas för de trafiksystem som berörs av bygget
  • gaturummet rustas upp mot Bolandsgatan.

Läs planbeskrivningen för det nya kraftvärmeverket

Tidsplan

Det nya kraftvärmeverket beräknas bli färdigt under 2021.

Läs om kraftvärmeverket på Vattenfalls webbplats.

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: