Döbelnsgatan

Vi bygger en ny dubbelriktad gång- och cykelväg längs Döbelnsgatans norrgående körfält.

I samband med detta får körbanan ny asfalt. Korsningarna mot Kåbovägen och Villavägen kommer att höjas upp för att dämpa hastigheten och förbättra trafiksäkerheten.

De parkeringar som finns på Döbelnsgatans södra sida från Stadsskogen/Kåbovägen till Dag Hammarskjölds väg tas bort. Samtidigt tar vi också ned de träd i allén som är i dåligt skick. De kommer att ersättas med nya träd av samma sort.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Vi slutför arbetena på den södra delen mellan Kåbovägen och Villavägen och börjar asfaltera under vecka 25. Boende längs sträckan kommer kunna ta sig till sin bostad. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan gatan.

Under vecka 25 börjar vi också ta bort asfalt från den norra delen av Döbelnsgatan. Under tiden är gatan avstängd för parkering och för genomfartstrafik i norrgående riktning. Boende längs sträckan kommer kunna ta sig till sin bostad. Arbetet beräknas pågå under tio veckor. Därefter påbörjar vi arbetet med upphöjda korsningar mot Kåbovägen och Villavägen. I samband med det leder vi om biltrafiken att ledas om igen under en kortare period.

Alternativa vägar under arbetet

Du som kör bil kan välja att köra Husargatan ned till Dag Hammarskjölds gata eller Banérgatan.

Tidplan

Arbetet beräknas bli färdigt under hösten 2018. Återplantering av träd i allén sker i september 2018.

Mer information

Projektledare
Anna Lennartsson
Uppdaterad: