Beslut om samråd för förslaget till detaljplan för Hammarparken

19 december beslutade plan- och byggnadsnämnden att genomföra samråd för förslaget till detaljplan för Hammarparken.

Samrådet planeras att starta under det första kvartalet 2019. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund

Kommunens mark- och exploateringsavdelning begärde år 2015, efter ett beslut i mark- och exploateringsutskottet, planbesked för att pröva bebyggelse av flerbostadshus i Hammarparken. Plan- och byggnadsnämnden fattade beslut om planbesked 23 juni 2015 och gav samtidigt stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen. Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bebygga delar av Hammarparken med bostäder.

Samrådsförslaget

Samrådsförslaget innebär att området närmast Ekebydalen kan bebyggas med flerbostadshus i 4–7 våningar. Inom planområdet planeras också för en förskola i en bottenvåning. Pulkabacken och lekplatsen i området kommer att bevaras. De ingår i ett sammanhängande grönområde som sparas mellan den befintliga och den föreslagna bebyggelsen.

Planhandlingarna färdigställs nu och kommer att publiceras under sidan detaljplaner öppna för synpunkter när samrådsperioden startar senare under det första kvartalet 2019. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Kommunens anslagstavla för beslut och kungörelser
Läs tjänsteskrivelsen (PDF, 4 MB)

21 december 2018