Gågatan byggs om

Gågatan ligger mitt i Uppsala, och sträcker sig från Stora torget till Bangårdsgatan. Utmed gatan finns butiker, ett varuhus och en galleria, samt restauranger och caféer. Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Därför bygger vi nu om den, för att åtgärda de problem med nivåskillnader som uppstått. Samtidigt förbättrar vi gågatans utformning så att den bjuder in till möten, blir mer trafiksäker och anpassas bättre för verksamheter som bedrivs utmed gatan.

Vad vi gör

Vi minskar nivåskillnaderna utmed gatan, så att alla entréer blir tillgängliga. Vi ändrar också gågatans utformning så att den blir en del i en attraktiv innerstadsmiljö och en mötesplats för fler människor. Förändringarna av gågatan utgår från vår innerstadsstrategi.
Läs Uppsala kommuns innerstadsstrategi på uppsala.se

En attraktiv mötesplats

Med ny växtlighet, bänkar och sittpuffar kommer södra gågatan inbjuda till möten mellan människor. Gatan utformas så att den blir bekväm och trafiksäker för dig som går genom att försvåra för annan trafik från att använda den. Gågatan blir också mer flexibel och anpassas efter butikernas behov över tid. Ombyggnaden genomför vi i samarbete med fastighetsägarna och Uppsala Citysamverkan.

Visionsbild över gågatan
Gågatan ska vara tillgänglig, trygg och prioriteras för gående. Gatan får ny växtlighet, bänkar och sittpuffar. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Visionsbild över gågatan
Möbler och träd kommer att placeras på gågatans sidor, där behov och utrymme finns. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Tidplan

Under hösten 2020 blev det mesta av arbetena klara. Marken fick nytt fyllnadsmaterial, som ska förhindra att gatan sjunker på grund av lerans påverkan. Med det nya fyllnadsmaterialet kommer marken att hålla i många år framöver. Det lades även ny markvärme som innebär att gågatan kommer att vara snö- och isfri under vintern. Även ny belysning kom på plats. Under våren 2021 läggs markstenen, och därefter planteras nya träd, kompletterat med nya möbler och blomsterurnor.

Klart

 • Schaktarbeten för lättfyllnad och VA med mera
 • Arkeologiska utgrävningar
 • Grundläggning mur/trappa
 • Markvärme lagd i asfalt 
 • Utplacering av sittpuffar
 • Ny belysning 

Återstående

 • Stenläggning på gatans golv och mur
 • Sits och ryggstöd på mur
 • Utplacering av nya möbler och nya blomsterurnor
 • Trädplantering och nya blomsterurnor
 • Pollare och cykelställ i gränderna

Hur påverkas du under byggtiden?

Du som går på gågatan

Butiker och verksamheter längs gatan är öppna som vanligt under hela ombyggnationen.

Cykelställ i Smedsgränd och Bredgränd

Några cykelställ placeras i närområdet under byggtiden. Hänvisningar finns till närmaste cykelställ.

Uteserveringar

Under ombyggnationen är utrymmet för uteserveringar till viss del begränsat. 

 

När det är klart blir gågatan:

 • Tillgänglig för alla, med ledstråk för synskadade och att trappor till entréer har tagits bort
 • Inbjudande till möten mellan människor
 • Prioriterad för gående
 • Trafiksäker genom att försvåra för angöringstrafik och för cyklister

Efter omgörningen kommer gågatan att ha:

 • Fler sittplatser och en variation av sittmöjligheter, soffor, bänkar och sittpuffar
 • Mindre och fler dekorativa träd
 • Ny linspänd belysning över gågatan
 • Ny belysning på stolpar där ljuset behöver förstärkas
 • Ny markbeläggning av natursten och återanvänd smågatsten
 • Ny markvärme
 • Nya sopkärl

Kontakt

gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Uppdaterad: