Gågatan

Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Därför behöver vi bygga om den södra delen som går från Stora torget ner till Bangårdsgatan. Vi förbättrar också gågatans utformning så att den bjuder in till möten, blir mer trafiksäker för dig som går och anpassas bättre för verksamheter.

Därför bygger vi om

När gågatan sjunker uppstår stora nivåskillnader till husen som ligger utmed gatan. Det gör att butiker och andra verksamheter inte är fullt tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vad vi ska göra

Vi ska minska nivåskillnaderna så att alla entréer blir tillgängliga. Vi ska också ändra gågatans utformning så att den blir en del i en attraktiv innerstadsmiljö och en mötesplats för fler människor. Förändringarna av gågatan utgår från vår innerstadsstrategi.
Läs Uppsala kommuns innerstadsstrategi på uppsala.se

Gatan blir en mötesplats och anpassas för gående och butiker

Med ny växtlighet, bänkar och sittpuffar ska södra gågatan inbjuda till möten mellan människor. Gatan utformas så att den blir bekväm och trafiksäker för dig som går genom att hindra annan trafik från att använda den. Gågatan ska också bli mer flexibel och kunna anpassas efter butikernas behov över tid.

Ombyggnaden genomför vi i samarbete med fastighetsägarna och Uppsala Citysamverkan.

Visionsbild över gågatan
Gågatan ska vara tillgänglig, trygg och prioriteras för gående. Gatan får ny växtlighet, bänkar och sittpuffar. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Visionsbild över gågatan
Möbler och träd kommer att placeras på gågatans sidor, där behov och utrymme finns. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Geoteknisk undersökning

Under tiden vi bygger om gågatan kommer nivån på marken att variera. Som mest behöver vi höja marken 20-50 centimeter för att omgivande entréer ska bli tillgängliga.

I början av 2019 utförde vi provborrningar för att analysera marken och bestämma vilken metod som ska användas när gatan höjs. Utredningen visar att om höjningen av marken genomförs med en lättfyllnad kommer framtida sättningar att begränsas väsentligt. Jämfört med tidigare fyllnadsmaterial (grus) är detta därför ett mycket bättre alternativ. Genom det undviker vi större ombyggnation och markhöjning inom den närmaste framtiden.

Tidplan

Arbetet med att bygga om södra gågatan startar våren 2020. Innan dess pågår utrednings- och projekteringsarbeten. 

Kontakt

gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Uppdaterad: