Gågatan

Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Därför behöver vi bygga om den södra delen som går från Stora torget ner till Bangårdsgatan. När vi ändå är igång så passar vi på att göra lite förändringar av gågatans utformning.

Därför bygger vi om

När gågatan sjunker uppstår stora nivåskillnader till husen som ligger utmed gatan. Det göra att husen inte är fullt tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vad vi ska göra

Vi ska minska nivåskillnaderna så att alla entréer blir tillgängliga. Vi ska också ändra gågatans utformning så att den blir en del i en attraktiv innerstadsmiljö och en mötesplats för fler människor. Detta genomför vi i samarbete med fastighetsägarna och Uppsala Citysamverkan.

Tidplan

Arbetet med att bygga om södra gågatan startar våren 2020. Innan dess pågår utrednings- och projekteringsarbeten. Vi har också provborrat för att kunna bestämma vilken metod som är bäst att använda när vi höjer gågatan.

Kontakt

gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Uppdaterad: