Gågatan

Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Därför behöver vi bygga om den södra delen som går från Stora torget ner till Bangårdsgatan. När vi ändå är igång så passar vi på att göra lite förändringar av gågatans utformning.

Därför bygger vi om

När gågatan sjunker uppstår stora nivåskillnader till husen som ligger utmed gatan. Det gör att butiker och andra verksamheter inte är fullt tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vad vi ska göra

Vi ska minska nivåskillnaderna så att alla entréer blir tillgängliga. Vi ska också ändra gågatans utformning så att den blir en del i en attraktiv innerstadsmiljö och en mötesplats för fler människor, i enlighet med vår innerstadsstrategi.

Gatan anpassas för gående och för verksamheterna

Gatan ska framför allt utformas så att den blir bekväm och trafiksäker för dig som går. Den anpassas också efter verksamheternas behov. 

Ombyggnaden genomför vi i samarbete med fastighetsägarna och Uppsala Citysamverkan.

Geoteknisk undersökning

Under tiden vi bygger om gågatan kommer nivån på marken att variera. Som mest behöver vi höja marken 20-50 centimeter för att omgivande entréer ska bli tillgängliga.

I början av 2019 utförde vi provborrningar för att analysera marken och bestämma vilken metod som ska användas när gatan höjs. Utredningen visar att om höjningen av marken genomförs med en lättfyllnad kommer framtida sättningar att begränsas väsentligt. Jämfört med tidigare fyllnadsmaterial (grus) är detta därför ett mycket bättre alternativ. Genom det undviker vi ytterligare ombyggnad och markhöjning inom 20 år.

Läs Uppsala kommuns innerstadsstrategi på uppsala.se

Visionsbild över gågatan
Gågatan ska vara tillgänglig, trygg och prioriteras för gående. Gatan får ny växtlighet, bänkar och sittpuffar. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Visionsbild över gågatan
Möbler och träd kommer att placeras på gågatans sidor, där behov och utrymme finns. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Tidplan

Arbetet med att bygga om södra gågatan startar våren 2020. Innan dess pågår utrednings- och projekteringsarbeten. 

Kontakt

gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Uppdaterad: