Gågatan byggs om

Gågatan ligger mitt i Uppsala, och sträcker sig från Stora torget till Bangårdsgatan. Utmed gatan finns butiker, ett varuhus och en galleria, samt restauranger och caféer. Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Därför behöver vi bygga om den, för att åtgärda de problem med nivåskillnader som uppstått. Samtidigt förbättrar vi gågatans utformning så att den bjuder in till möten, blir mer trafiksäker och anpassas bättre för verksamheter som bedrivs utmed gatan.

Vad vi ska göra

Vi ska minska nivåskillnaderna utmed gatan, så att alla entréer blir tillgängliga. Vi ska också ändra gågatans utformning så att den blir en del i en attraktiv innerstadsmiljö och en mötesplats för fler människor. Förändringarna av gågatan utgår från vår innerstadsstrategi.
Läs Uppsala kommuns innerstadsstrategi på uppsala.se

En attraktiv mötesplats

Med ny växtlighet, bänkar och sittpuffar ska södra gågatan inbjuda till möten mellan människor. Gatan utformas så att den blir bekväm och trafiksäker för dig som går genom att försvåra för annan trafik från att använda den. Gågatan ska också bli mer flexibel och kunna anpassas efter butikernas behov över tid. Ombyggnaden genomför vi i samarbete med fastighetsägarna och Uppsala Citysamverkan.

Visionsbild över gågatan
Gågatan ska vara tillgänglig, trygg och prioriteras för gående. Gatan får ny växtlighet, bänkar och sittpuffar. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Visionsbild över gågatan
Möbler och träd kommer att placeras på gågatans sidor, där behov och utrymme finns. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

 

Tidplan

Etapp 1 och 2
Klicka på kartan för en större version. 

Etapp 1 januari–mars 2020

Lokala arbeten – ledningsbyte, justering av brunnar, grundläggning av mur, trädavverkning och flytt av utrustning (gula prickar).

Etapp 2 - uppskjuten tidplan

Denna del av ombyggnadsarbetet har skjutits fram tills vidare, för att minska påverkan för handeln och övriga verksamheter utmed gatan.

När arbetena sen sätter igång, kommer de att pågå på två platser samtidigt enligt skiss. Numrering av områden anger i vilken ordning arbetena startas och utförs. När markarbetena är klara, monteras utrustning som sittplatser och blomurnor. Belysningsarmaturer sätts upp och träd planteras.

Hur påverkas du under byggtiden?

Du som går på gågatan

Gågatan är öppen under hela ombyggnationen men är smalare än vanligt eftersom vi bygger om en sida i taget. Butiker och verksamheter längs gatan kommer att vara öppna som vanligt under hela ombyggnationen.
Byggstängsel gör det säkert att passera trots att ombyggnation pågår.

Cykelställ i Smedsgränd och Bredgränd

Smedsgränd och Bredgränd mot Östra Ågatan kommer behöva användas för byggtransporter under ombyggnaden. Cykelställen där kommer under byggtiden att tas ner tillfälligt för att säkra framkomlighet. Några cykelställ placeras i närområdet under byggtiden. Hänvisningar till närmaste cykelställ kommer att finnas.

Entréer

Entréer till butiker och fastigheter kommer i perioder att vara bakom byggstängsel men är alltid tillgängliga via öppningar och tillfälliga ramper. Halva gatan i längsled kommer alltid vara tillgänglig och framkomlig.
På strategiska platser kommer byggstängsel att få informationsinnehåll/skyltar.
Placering av dessa kommer prioritera så att entréer och skyltfönster fortsättningsvis blir synliga.

Uteserveringar

Under ombyggnationen kommer utrymmet för uteserveringar att vara mycket begränsat. Det beror på att det måste finnas tillräcklig fri bredd för att räddningstjänstens fordon ska kunna ta sig fram och att markarbeten ska kunna bedrivas utan risk för olyckor.

När det är klart blir gågatan:

 • Tillgänglig för alla, med ledstråk för synskadade och att trappor till entréer har tagits bort
 • Inbjudande till möten mellan människor
 • Prioriterad för gående
 • Trafiksäker genom att försvåra för angöringstrafik och för cyklister

Efter omgörningen kommer gågatan att ha:

 • Fler sittplatser och en variation av sittmöjligheter, soffor, bänkar och sittpuffar
 • Mindre och fler dekorativa träd
 • Ny linspänd belysning över gågatan
 • Ny belysning på stolpar där ljuset behöver förstärkas
 • Ny markbeläggning av natursten och återanvänd smågatsten
 • Ny markvärme
 • Nya sopkärl

Kontakt

gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Uppdaterad: