Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen

Utvecklingen av området längs Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen fortsätter. Här skapas plats för nytt stadsliv med bostäder, service och mötesplatser.

I Norra Kapellgärdet och Kvarngärdet växer en ny stadsstruktur fram med en blandning av bostäder och service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. För att möjliggöra utvecklingen i området behöver ledningar för vatten och avlopp dras om och vägar behöver iordningställas.

Trafikleder blir stadsgator

I samband med byggandet i området ska en del av Gamla Uppsalagatan göras om och bli en stadsgata istället för en trafikled. Stadsgatan ska koppla ihop hela området med de centrala delarna av staden. 

Vattholmavägen ska också bli en stadsgata med hus närmare gatan och verksamhetslokaler i bottenplan. 

Läs program för gaturum - från trafikled till stadsgata

Läs om bostadsbygget i området

Visionsbild Gamla Uppsalagatan bebyggelse
Visionsbild som visar den föreslagna bebyggelsen längs Gamla Uppsalagatan. Illustration av Petter Öhman arkitektkontor.

Sträckor som byggs om

Den blåfärgade markeringen på kartan nedan visar vilka delar av Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen som kommer att byggas om.

Karta som visar var gatuarbetet kommer att genomföras.

Anpassning för nya bostäder

För att möjliggöra byggnationen av bostäder i dessa områden krävs också anpassning av vatten- och avlopp och därefter markarbeten för iordningsställande av vägar. Det är Uppsala Vatten och Avfall AB som utför ledningsarbetena i området och Uppsala kommun som utför markarbetena när ledningsdragningar är färdiga.

Läs om Uppsala Vattens arbeten i området

Åtgärder och förändringar 

  • En del av Gamla Uppsalagatan utformas som en stadsgata istället för genomfartsled. Gatan blir smalare och får två körfält för bil- och kollektivtrafik istället för fyra. Det gäller sträckan mellan Tycho Hedéns väg och Vattholmavägen.
  • Vi förbättrar gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten.
  • Vi bygger en ny bostadsgata som kopplar ihop Gamla Uppsalagatan och Kantorsgatan.
  • Det blir hållplatser på var sin sida om den nya infarten till Kvarngärdet.
  • Trädallén längs Gamla Uppsalagatan tas ned för att hus ska kunna byggas och för att ledningar behöver dras om. En del av träden kommer vi att ersätta med nya träd av samma sort.
  • Några träd tas även bort längs Vattholmavägen. Vi planterar nya träd på platsen.
  • Besöksparkering för verksamheter kommer att finnas på Kantorsgatan och i parkeringshuset.
  • Besöksparkering för cykel kommer att finnas längs södra sidan av Gamla Uppsalagatan.

Tidplan

Arbetet på Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen startade i mars 2019. Uppsala Vatten började med att lägga om ledningar för vatten och avlopp.

Vi beräknar att arbetet blir klart sommaren 2020.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Gamla Uppsalagatan

Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg, kommer att få starkt begränsad framkomlighet för biltrafik då delar av gatan spärras av. Vi rekommenderar att du som kör bil väljer en annan väg. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om.

Gamla Uppsalagatan–Djäknegatan

Vatten- och avloppsarbete pågår på gång- och cykelvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Djäknegatan. Där ska det senare bli en ny lokalgata som fått namnet Djäknegatan och blir en förlängning av den befintliga Djäknegatan.

I samband med detta startar även fjärrvärmearbete på Gamla Uppsalagatan som knyter an till den nya lokalgatan Djäknegatan och fortsätter västerut mot Vattholmavägen. Fjärrvärme- och elarbeten sker även på Kantorsgatan. Arbetet med fjärrvärme och el förväntas vara klart sista oktober 2019 (se kartbild nedan).

Du kommer att kunna passera de olika arbetsområdena, men framkomligheten kommer att vara begränsad. Läs och följ skyltningen på plats.

Här kan du se en större bild av kartan nedan.

Vattholmavägen

På Vattholmavägen kommer det vara begränsad framkomlighet. Under kortare perioder kommer vägen behöva stängas av helt för trafik. Kollektivtrafik kommer då ledas förbi arbetsområdet.

Vattholmavägen är avstängd för biltrafik 3 juni–15 september

Det gäller sträckan mellan Portalgatan och Gamla Uppsalagatan.  Avstängningen påverkar inte räddningstjänst, kollektivtrafik eller dig som går eller cyklar. Vi stänger av gatan för att vi behöver mer utrymme för de arbeten som pågår där nu.

Prenumerera på nyhetsbrev

Få reda på det senaste och viktigaste om arbetet längs Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen genom kommunens nyhetsbrev.

Anmäl dig till nyhetsbrevet