Bostadsbygget i området

Kvarngärdet

I Kvarngärdet längs med Gamla Uppsalagatan byggs bostäder och service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. Här ska det bli cirka 450 bostäder i två till sju våningar höga flerbostadshus och radhus.

Utbyggnaden sker längs med Gamla Uppsalagatan på sträckan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Längs sträckan kommer Gamla Uppsalagatan att byggas om till en stadsgata. Det blir en livfull gata med offentliga rum och verksamhetslokaler i bottenvåningar.

Läs detaljplanen för Kvarngärdet 60:1 m fl

Norra Kapellgärdet

Nya bostadskvarter byggs även i den norra delen av Kapellgärdet. Kvarteren avslutar den omvandling som skett i Kapellgärdet från ett område med småindustri och kontor till bostäder. Detaljplanen ger möjlighet till bebyggelse som har mellan fem och sju våningar, med en mindre del i åtta våningar. Den ger möjlighet att bygga cirka 600 lägenheter, två mindre förskolor och ett vårdboende inom planområdet.

Områdets omvandling innebär också att Vattholmavägen blir en stadsgata. Mot Vattholmavägen placeras lokaler i bottenvåningen och bebyggelsen placeras närmare gatan.

Läs detaljplanen för Norra Kapellgärdet 56:1

Uppdaterad: