Fokus Gottsunda 2019–2024

I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning 2019–2024 mot den grova, organiserade brottsligheten i Gottsunda och Valsätra. Inom ramen för detta, kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) efter behov och förutsättningar att medverka i genomförandet av den forskningsintensiva myndighetens så kallade fasmodell, ett kunskapsbaserat metodstöd.
Satsningen Fokus Gottsunda utgår inledningsvis från sex målområden:

  • Minska antalet skjutningar.
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen.
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum.
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning.
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt.
  • Minska rekryteringen till kriminalitet.

Brå:s fasmodell är ett verktyg som hjälper till att motivera de som arbetar med insatsen, så att de förstår varför man genomför en viss åtgärd vid en viss tidpunkt, men även hur den hänger ihop med kommande åtgärder i framtiden. Det handlar om att stegvis minska brottsligheten i ett område.
Grunden för modellen är att ett område kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete.

Fas 1: Det är svårt för polis och kommun att arbeta i området. Då handlar det främst om att skapa förutsättningar för ett mer omfattande brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete i nästa fas.

Fas 2: Det etablerade samhället har lyckats återta viss kontroll i området och då finns det ännu större utrymme för förebyggande aktiviteter.

Fas 3: De boendes förtroende för kommun och polis har ökat ytterligare vilket speglar sig i att fler lämnar information till polisen och kommunen. Det ökar förutsättningarna för att även arbeta mot den mindre synliga brottsligheten.

Samverkan med polisen

Uppdaterad: