Idékoncepttävling

För att säkerställa långsiktighet, en attraktiv stadsmiljö och ett starkt socialt ansvarstagande genomför kommunen försäljningen genom en idékoncepttävling. 

Vi vill hitta en aktör som, tillsammans med oss, andra fastighetsägare, näringsliv, boende och verksamma i området, skapar kraft och långsiktighet i den utveckling som planeras i Gottsunda.

  1. Under 2019 arbetar vi med att ta fram ett tävlingsprogram med krav och riktlinjer. Du som bor eller är verksamt i området kommer under året att bjudas in till dialoger för att bidra med kunskap till tävlingsunderlaget.
  2. I början av 2020 genomförs tävlingen. Då får marknadens aktörer rita och beskriva sin vision och sitt förslag för hur Gottsundas centrumområde kan utvecklas.
  3. Tävlingsförslagen utvärderas sedan av en jury som bedömer hur väl aktören har uppfyllt kommens krav och kriterier. Vi gör även noggrann granskning av aktörens erfarenhet, genomförandeförmåga och långsiktighet. Aktören ska ha för avsikt att driva områdets utveckling från idé till genomförande samt med långsiktig närvaro och förvaltning i området som affärsidé. Detta säkerställs genom avtal.
  4. En aktör väljs sedan ut för att ingå i en förhandling med kommunen.
  5. Slutligen återkommer kommunstyrelsen till kommunfullmäktige med förslag till beslut om vilken aktör som blir vår partner i utvecklingen av Gottsundaområdet.
  6. Planering, utveckling och byggnation kommer sen att genomföras under en lång tid i dialog med dem  som bor eller är verksamma i området.
Uppdaterad: