Idékoncepttävling Gottsunda centrum

Foto: Anders Tukler
Foto: Anders Tukler
Gottsunda centrum Foto: Johan Alp
Mattorget i Gottsunda centrum Foto: Johan Alp
Gottsunda centrum Foto: Johan Alp
Gottsunda centrum Foto: Johan Alp
Föregående Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Inbjudan till idékoncepttävling

Uppsala kommun bjuder in till en idékoncepttävling för Gottsunda centrum – tävlingsperioden pågår mellan 12 augusti och 14 oktober 2020. Vi söker en aktör, eller en sammanslutning av aktörer, som delar kommunens syn på hållbar stads- och samhällsutveckling.

Möjligheten att komma in som fastighetsägare i Gottsunda centrum utgör en så mycket större möjlighet än att köpa ett affärs- och servicecentrum, vilket som helst. Istället handlar det om att bli en ansvarstagande partner i ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt i mångmiljardklassen tillsammans med andra. Inte minst kommunen, regionen och staten inom ramen för Uppsalapaketet.

År 2050 beräknas de södra delarna av Uppsala ha 100 000 fler invånare än idag. Södra delarna av Uppsala har då vuxit med 45 000 bostäder, 20 000 arbetsplatser, en tågstation i Bergsbrunna, ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala, Arlanda och Stockholm, samt en robust kollektivtrafiklösning som binder ihop södra staden med dess övriga delar samt med huvudstadsregionen.

Gottsunda kommer att vara en av fyra stadsnoder utanför Uppsalas innerstad i denna kraftiga expansion. En stadsnod är ett regionalt och lokalt centrum, en knutpunkt för kollektivtrafiken som skapar närhet och mervärden i vardagen för de som bor och verkar i området. Stadsnoderna kompletterar stadskärnan med en hög koncentration av samhällsservice, handel, arbetsplatser och bostäder.

Tävlingsprogram och bilagor

Försäljningen av Gottsunda centrum i sitt sammanhang

Gottsunda centrum idag

Gottsundaprojektet - genomförande av en kraftfull stadsutveckling

Tillsammans för ökad trygghet och samhällelig närvaro

Övrig pågående planering och byggnation

Dialog och delaktighet

Ett hållbart Uppsala

Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingsprogram och bilagor

I tävlingsprogrammet framgår tävlings- och försäljningsprocessen samt tävlingsuppgiften.

Idékoncepttävlingsprogram omslag

Klicka på omslagsbilden ovan för att läsa tävlingsprogrammet.

 

Bilagor till tävlingsprogram

Planprogrammet anger visionen och utvecklingsinriktningen för Gottsundaområdet. I planprogrammet tas ett strategiskt helhetsgrepp om utvecklingen av Gottsundaområdet med fler bostäder och verksamheter fram till 2050.

Strukturplan för centrumområdet och inriktningar för stadsmiljöns kvaliteter är en konkretisering av planprogrammets intentioner för centrumområdet. Strukturplanen utgör underlag för kommande detaljplanläggning och gestaltningsprogram.

I Information Memorandum ges en mer ingående beskrivning av fastighetens olika delar och dess investeraraspekter.

Försäljningen av Gottsunda centrum i sitt sammanhang

 

Kraftig expansion

Uppsala ligger i en av Europas mest kunskapsintensiva och snabbväxande regioner. Kommunen förväntas ha 340 000 invånare 2050. Södra Uppsala är den del av kommunen som kommer att stå för merparten av denna expansion. 2050 beräknas södra Uppsala ha 100 000 fler invånare. Inom ramen för det ingår 45 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetsplatser samt en robust och kapacitetsstark kollektivtrafiklösning.

Uppsalapaketet

En viktig dimension i sammanhanget är Uppsalapaketet. Ett statligt investeringspaket i mångmiljardklassen för transportinfrastruktur, som kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. Inte minst genom en förstärkt järnvägsförbindelse med ytterligare två nya tågspår mellan Uppsala och Stockholm via Arlanda, och en ny station i södra Uppsala. En satsning som uppgraderar den regionala infrastrukturen så att både jobben och världen kommer närmare. Paketet inkluderar en robust och kapacitetsstark kollektivtrafiklösning, som ökar rörligheten inom Uppsala och till och från Arlanda och Stockholm.

Läs mer om Uppsalapaketet.

Fokus på kärnuppdrag

Den stadsutveckling som kommer att ske i södra Uppsala under de närmaste årtiondena, där Gottsunda kommer att utvecklas till en stadsnod i södra staden, ställer stora krav på kommunen på flera fronter samtidigt – inte minst ekonomiskt och socialt. I takt med denna kraftiga expansion och befolkningsökning ökar även omfattningen av kommunens kärnuppdrag – inom områden som vård, skola och omsorg. Områden som kommunen vill fokusera på.

Nya samarbetsformer

För att möta de investeringsbehov som väntar har kommunen beslutat att sälja delar av kommunkoncernens fastigheter. För att lyckas hantera såväl möjligheterna som utmaningarna i expansionen i södra Uppsala på ett hållbart sätt – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – söker kommunen även utveckla nya samarbetsformer med privata aktörer. Genom samverkan ökar kommunens möjligheter att få tillgång till de resurser och kunskaps- och utvecklingskraft som krävs. Både i Gottsunda och i andra områden.

Behov av vidareutveckling

Gottsunda centrum är redan idag ett regionalt affärs- och servicecentrum. I takt med expansionen i södra Uppsala så kommer Gottsunda att utvecklas till en stadsnod. Det kommer att kräva en aktör med gedigen erfarenhet av att utveckla framgångsrika affärs- och servicecentra med både kommersiella och skattefinansierade verksamheter. Därför har kommunen beslutat att sälja Gottsunda centrum – om man hittar rätt aktör.

Gottsunda centrum idag

I centrumområdet finns arbetsplatser inom bland annat handel, vård och omsorg, utbildning samt kultur. Omkring 750 personer arbetar i centrumområdet idag.

Gottsunda Centrum har omkring 3,5 miljoner besök varje år. Inne i centrum finns såväl större livsmedelsbutiker som kedjor och mindre, fristående butiker. Här finns också restauranger och caféer tillsammans med offentlig service, inklusive vårdcentral och tandvård. I centrum finns även ett brett kulturutbud med lokaler för olika verksamheter så som bibliotek, teater och dansstudio.

En och en halv kilometer öster om Gottsunda centrum ligger Ultuna med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), företagsparken Green Innovation Park och ett flertal andra arbetsplatser med mer eller mindre anknytning till SLU. Totalt arbetar drygt 2 500 personer i Ultunaområdet och drygt 4 000 studerar här.

En bredd av välfungerande verksamheter

Gottsundaområdet har en koncentration av välfungerande verksamheter inom områden som utbildning, vård och omsorg, kultur och föreningsverksamhet. Allt detta gör att många människor i södra Uppsala och andra delar av staden besöker Gottsunda för annat än bara handel och service.

Gottsunda kulturhus

Det finns ett brett utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv för alla åldrar i Gottsunda. Det bidrar till att utveckla området, lokalsamhället, genom att erbjuda kreativitet, inspiration och olika infallsvinklar till boende och verksamma. Något som även har stor betydelse för att skapa en attraktiv stadsdel som lockar besökare utifrån.

Gottsunda Kulturhus är en vital del av Gottsunda centrum och är beläget i södra delen av centrumbyggnaden. I lokalerna ryms kommunens näst största bibliotek, en scen för teater och dans, fem konstnärsateljéer, folkbildnings- och föreningslokaler, hörsal, utställnings- och evenemangslokal samt ett enklare café.

Uppsala kommun förhyr genom kulturnämnden merparten av ytorna och har en verksamhetsledare anställd som ansvarar för att leda och samordna och kulturhusets verksamhet.

Lokalerna i kulturhuset totalrenoverades i början på 2010-talet. Verksamheterna i kulturhuset drivs både av kommunen och av föreningar med kommunalt stöd samt av fastighetsägaren UKFAB.

Kulturhusets målgrupp är människor i alla åldrar, med fokus på flickor och kvinnor. Biblioteket har bra öppettider, många besökare och mycket programverksamhet. Under eftermiddagar och kvällar sker det läxläsning och aktiviteter inne i föreningshuset Kontakten och det ges dans- och teaterkurser inne på Gottsunda Dans & Teater. Dagtid rör sig periodvis många barn i kulturhuset i samband med förskole- och skolföreställningar i scenlokalen. Emellanåt ges scenföreställningar på kvällar och helger för allmänheten.

I anslutning till biblioteket ligger Kulturpunkten, en evenemangslokal med café, hörsal, utställningsmöjligheter och en mindre scen. Ateljéföreningen Konstjord, andra konstföreningar samt konstpedagogiska verksamheter för barn och unga har regelbundet utställningar i lokalen. Under kvällar och helger anordnas olika evenemang så som jazzkonserter, tangokurser och familjelördagar. Den så kallade Marknaden används ibland till evenemang som konserter och utställningar och är också möjlig att hyra för privata evenemang. Vissa evenemang äger även rum utomhus och tar då delar av parkeringen i anspråk, som till exempel Gottsunda HipHop festival.

Kulturverksamheterna ska, fortsatt sammanhållna, utvecklas som en del av stadsnoden och möta en växande befolkning i södra Uppsala. Visionen för Gottsunda Nya Kulturhus 2029 är en kreativ plats som känns välkomnande och andas aktivitet hela året, dygnet runt. Ett kulturellt nav i södra Uppsala med stark lokal förankring och hög kvalitet, som låter människor och idéer ta plats och lockar besökare från hela regionen.

Gottsunda Kulturhus

Läs mer på Gottsunda Kulturhus webbplats

Utbildnings- och jobbcenter

I mars 2019 öppnades kommunens Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum. Under året hade centret fler 6500 besök, så det är tydligt att det fyller ett uppdämt behov. I oktober 2019 expanderade verksamheten ytterligare då nya undervisningslokaler på plan 6 i centrumbyggnaden invigdes. Den välbesökta drop in-verksamheten på entréplan finns dock fortfarande kvar.

På Utbildnings- och jobbcenter kan man gå en vuxenutbildning, läsa svenska för invandrare, få studie- och yrkesvägledning och hitta vägar till jobb. I arbetet ingår även lokala jobbmässor där arbetsgivare och arbetssökande möts. Etableringen av Utbildnings- och jobbcenter är en del av Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018–2020.

Under 2020 planeras ett entreprenörslabb att dra igång i Utbildnings- och jobbcenters lokaler. Entreprenörslabbet ska erbjuda lokala företag och entreprenörer möjligheter att utveckla sina verksamheter och affärsidéer.

Gottsunda Utbildnings- och jobbcenter

Läs mer på Utbildnings- och jobbcenters webbplats

Gottsundaskolan

Gottsundaskolan är en högkvalitativ, kommunal högstadieskola med omkring 500 elever och 80 medarbetare som utmärker sig på flera sätt. Skolans goda rykte gör att den har elever från olika delar av Uppsala, inte bara från närområdet.

Vårterminen 2019 gick 79,3 procent av eleverna i årskurs nio ur Gottsundaskolan med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet (nationellt genomsnitt är 84 procent).

Elever och personal på Gottsundaskolan

Läs mer om Gottsundaskolans framgångsrika arbete (PDF, 271 KB).

Kollektivtrafik och parkering

Idag trafikeras Gottsunda centrum av fem busslinjer med turtäthet inom spannet 6 till 30 minuter: linje 3, 4, 7, 11 och 31.

En parkeringsinventering genomfördes under två dagar i september 2019 samt i januari 2020. Den indikerar att beläggningen på befintliga parkeringar är mellan 40 och 70% beroende av tidpunkt på dagen. I december infördes parkeringsreglering vilken innebär att parkering sker gratis i tre timmar och kostar därefter 5 kronor/timmen. För personal och besökare till Gottsundaskolan sker parkering idag inom centrumfastigheten. För den nya Gottsundaskolan som planeras söder om tävlingsområdet kommer parkering att anordnas inom skolfastigheten.

För personal och besökare till Gottsundaskolan sker parkering idag inom centrumfastigheten. För den nya Gottsundaskolan som planeras söder om tävlingsområdet uppstår behov av ett 40-tal parkeringsplatser som kommer att behöva säkerställas fastighetsrättsligt inom tävlingsområdet. 

2029 planeras spårvagn trafikera Gottsunda mot centrala staden och mot en ny tågstation, Uppsala S. Längs stadsstråket genom Gottsunda planeras det för två hållplatslägen för spårvägen, varav ett kommer att finnas vid Gottsunda torg.

Gottsunda centrum

Gottsundaprojektet – genomförande av en kraftfull stadsutveckling

För att genomföra den kraftfulla stadsutveckling i Gottsundaområdet som beslutats i och med planprogrammet har kommunen tillsatt en dedikerad projektorganisation, med uppgift att bedriva ett effektivt och målinriktat arbete i samverkan med berörda aktörer, nuvarande såväl som kommande. En huvudprojektledare samordnar arbetet och säkerställer löpande projektets framdrift och förankring. Projektet är bemannat med resurser för planläggning, exploatering, anläggning, kommunikation, fastighetsfrågor, målstyrning, övergripande strategier, dialoger med mera. Projektet omfattar även bred samordning inom kommunkoncernen och med andra aktörer avseende samordnad områdesutveckling, trygghetsskapande åtgärder, kommunikation och platsutveckling genom etablering av temporära kvaliteter inom hela programområdet.

Inriktning för etappvis planering och utbyggnad

Genomförandet av planprogrammet som helhet förväntas pågå fram till 2050 och i ett första steg har utvecklingen till och med 2035 konkretiserats genom en plan för en etappvis planläggning och utbyggnad. Projektets huvudsakliga fokus till och med 2035 är att vidareutveckla omvandlingen av den befintliga stadsnoden till en fullt utbyggd stadsnod för södra Uppsala, möjliggöra spårvägens utbyggnad genom området och etablera en stor del av det stadsstråk längs Gottsunda allé och Hugo Alfvéns väg som planprogrammet anger. Etapperna kan komma att justeras bland annat med hänsyn till ett vinnande idékoncepts genomförandeplan.

Nytt skolområde

Gottsundaskolan brann ner i oktober 2018. Ett år senare var skolverksamheten tillbaka på platsen där en tillfällig modulskola av god kvalitet byggts. Arbetet för en ny, permanent skola pågår och en detaljplan för ett nytt skolområde söder om Gottsunda centrum förväntas antas november 2020. Det kommunala bolaget Skolfastigheter är byggherre och de nya lokalerna för Gottsundaskolan planeras stå färdiga hösten 2024. Den nya Gottsundaskolan ska vara en samhällsbyggnad med lokaler som kan användas av föreningar och civilsamhälle utanför skoltid för exempelvis idrott, föreningsaktiviteter, möten och dylikt. Skolans lokaler ska präglas av skolans idrott- och kulturprofil och placeras vid ett viktigt stråk mellan Gottsunda centrum och Sunnersta, i närhet till centrum och Musikparken, vilket skapar synergieffekter och liv och rörelse i området. Detaljplanen medger även en framtida omvandling av Treklangens skola som är belägen inom planområdet.

Planläggning av Gottsunda stadsnod

I slutet av augusti 2020 beslutade Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd att inleda detaljplaneläggning av ett stort område kring Gottsunda centrum. Gottsunda förväntas vidareutvecklas till ett ännu mer betydelsefullt regionalt samhällsservice- och handelscentrum – en stadsnod och knutpunkt för kollektivtrafik i södra Uppsala med anläggningar för fritidsaktiviteter och idrott och kultur. Ambitionen är att det ska leda till fler besökare från resten av kommunen.

Beslutet innebär att kommunen kan inleda planläggning av nya kvarter och förändrad struktur i Gottsundaområdet som motsvarar cirka hälften av den bebyggelse som anges i Planprogrammet från 2019. Detta möjliggör utbyggnad av cirka 2 650 nya bostäder, 35 000 kvadratmeter nya lokaler för handel och verksamheter, 530 nya förskoleplatser samt nya idrottsanläggningar.

Flera detaljplaner

Enligt plan- och byggnadsnämndens beslut delas planområdet upp i fyra detaljplaner, med uppskattade tidpunkter för antaganden mellan 2023–2027.

Det geografiska området är stort och utvecklingen omfattar stora strukturella förändringar av Gottsundas centrala delar och dess infrastruktur. Inom området tas ett helhetsgrepp för att säkerställa bland annat stadsbyggnadskvaliteter, flexibilitet i utbyggnadsordning, spårvägens utbyggnad samt trygghet och en välfungerande logistik under olika skeden av utvecklingen.

Detaljplanernas avgränsningar utgår från att de ska utgöra självständiga enheter som kan planeras och genomföras utan att övriga behöver färdigställas samtidigt. Plangränserna kan komma att justeras utifrån behov som identifieras under arbetets gång.


Preliminära avgränsningar för kommande detaljplaner. Blå streckad linje visar ungefärlig sträckning för detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Nedan presenteras en preliminär bedömning av tidplaner för respektive detaljplan fram till samråd. Planläggning av område A, B och C påbörjas hösten 2020 med fokus på övergripande utredningsarbeten som säkrar en god helhet. 

Område C är beroende av tidplanen för planläggningen av kollektivtrafikstråket genom området. Efter samråd kan fortsatt arbete med detaljplanerna drivas med olika tidplaner med hänsyn till olika aktörers drivkrafter. 

Planläggning av område D förväntas ske efter 2025.

 


Bilden ovan visar planindelning av tävlingsområde.

För att möjliggöra eftersträvad utbyggnadstakt och ta tillvara olika intressenters drivkrafter kan det huvudsakliga utbyggnadsområdet kompletteras med planläggning och utbyggnad av mindre omfattande och komplexa delområden inom stadsdelarna Gottsunda och Valsätra. Ett särskilt fokus ska därtill riktas mot inre delen av Bandstolsvägen och Linrepevägen med avseende på att tidigt utreda förutsättningarna för planläggning och utbyggnad av området innan 2035.

Tillsammans för ökad trygghet och samhällelig närvaro

Delar av Gottsunda är ett av 22 så kallade särskilt utsatta områden i landet, enligt en lista som sammanställs årligen av polisens nationella operativa avdelning (Noa). För att komma tillrätta med brottslighet och sociala problem i vissa delar av Gottsunda och Valsätra så genomför Uppsala kommun flera parallella satsningar tillsammans med andra samhällsaktörer – nationella, regionala och lokala:

 • Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018–2020
 • Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra 20192020
 • Brottsförebyggande rådet (Brå): Långsiktig satsning mot brottslighet 2019-2024

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018–2020

För att stärka Gottsundaområdet och långsiktigt motverka segregation och förbättra livsvillkoren i stadsdelen, jobbar kommunen tillsammans med andra nyckelaktörer på flera fronter och tidshorisonter samtidigt. Den omfattande stadsutvecklingen går hand i hand med de kraftfulla trygghetsfrämjande och sociala insatser som genomförs inom ramen för Handlingsplan Gottsunda/Valsätra.

Handlingsplanen omfattar 87 aktiviteter inom fem fokusområden som ska genomföras under 2018-2020. Ansvaret för aktiviteterna ligger huvudsakligen på kommunala nämnder och bolag, men arbetet omfattar i hög utsträckning samverkan och involvering med andra nyckelaktörer, exempelvis lokala fastighetsägare, Polismyndigheten och regionen. Handlingsplanen ska därtill lägga grunden för ett samlat och långsiktigt förbättringsarbete.

Planeringen av det arbetssätt som ska ta vid med start 2021, efter det att handlingsplanen har genomförts, pågår för fullt. Fokus blir att ytterligare stärka tvärdisciplinär samverkan, strategisk kraft och uthållighet över tid. Detta, tillsammans med den kraftfulla expansionen i södra Uppsala som genomförs inom ramen för Uppsalapaketet, borgar för en långsiktig förändring av Gottsundaområdets förutsättningar.

Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra 2019-2020

Uppsala kommun, Polisen och Fastighetsägarföreningen Gottsunda/Valsätra skrev under Medborgalöfte Gottsunda/Valsätra våren 2019 – ett resultat av Handlingsplan Gottsunda/Valsätra.

Medborgarlöftet innehåller aktiviteter som Polisen, Uppsala kommun och Fastighetsägarföreningen ska samarbeta kring under 2019–2020. Det är ett metodverktyg från Polisen som tas fram genom medborgardialoger. Det är aktiviteter som främjar:

 • Ökad samhällelig närvaro och samverkan
 • Stärkt lokalt engagemang bland boende
 • Tryggare och trevligare utemiljö

De två övergripande målen med medborgarlöftet är:

 • Fastighetsägarföreningen Gottsunda/Valsätra, Polisen och Uppsala kommun arbetar aktivt tillsammans med åtgärder som handlar om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom området som kan uppfattas som osäkra av medborgarna.
 • Den polisiära närvaron i området höjs med stadigvarande resurser och ett lokalt poliskontor etableras under tiden för medborgarlöftet.

Brå: Långsiktig satsning mot brottslighet 2019-2024

Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett en strategisk satsning 2019–2024 mot brottsligheten i Gottsunda och Valsätra. Inom ramen för detta så har Brå ingått en överenskommelse med polisen och kommunen i samarbetet, som ska bedrivas i enlighet med myndighetens fasmodell, ett kunskapsbaserat metodstöd.
Den uthålliga satsningen utgår inledningsvis från sex målområden:

 • Minska antalet skjutningar
 • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen
 • Öka tryggheten i Gottsunda centrum
 • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning
 • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt
 • Minska rekryteringen till kriminalitet

Brå:s fasmodell är ett verktyg som hjälper till att motivera de som arbetar med insatsen, så att de förstår varför man genomför en viss åtgärd vid en viss tidpunkt, men även hur den hänger ihop med kommande åtgärder i framtiden. Det handlar om att stegvis minska brottsligheten i ett område.

UKFAB:s arbete inom ramen för Handlingsplan Gottsunda/Valsätra

För att intensifiera trygghetsarbetet med att minska oron för att utsättas för brott och aktivt arbeta mot ordningsstörningar, tillsatte Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (UKFAB) – nuvarande ägare av Gottsunda centrum – en säkerhetschef under 2019. Säkerhetschefen leder bolagets arbete inom Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018-2020 och samordnar samarbetet med bland andra fastighetsägarföreningen, hyresgästföreningen, polismyndigheten och Uppsala ungdomsjour.

Bolaget är en av fyra medlemmar i den lokala fastighetsägarföreningen. Föreningens huvudinriktning under det kommande året kommer i huvudsak vara att genomföra aktiviteter och insatser som stödjer kommunens ambitioner och som uttrycks i handlingsplanen. I föreningen pågår bland annat arbete med att stödja och samordna trygghetsvandringar, samarbete gällande sommarjobbare för att fler ungdomar med lokal anknytning skall komma i arbete, initiera grannsamverkan, ta fram en gemensam grundstandard för utemiljön i området med mera.

UKFAB har även satsat extra på vaktbolaget som har fler ordningsvakter och väktare på plats vid behov. Ordningsvakterna har getts tillgång till och utbildning i polisens kommunikationssystem Rakel, vilket gör att de nu står i direktkontakt med varandra. Bolaget sammanställer och följer upp incidenter för att identifiera brottsproblem och arbeta proaktivt mot detta. Ett stort engagemang läggs också vid dialog med och utbildning av bolagets hyresgäster i hur man skall arbeta förebyggande och långsiktigt med trygghetsskapande åtgärder.

Bolaget bidrar till att skapa fler arbetsplatser och målpunkter av regional karaktär, samt till att etablera fler kommunala och andra offentliga verksamheter i Gottsunda, genom det dagliga uthyrningsarbetet. Bolaget har tagit fram en strategisk plan för Gottsunda centrum som syftar till få fler människor i rörelse på fler tider av dygnet. Hyresgäster som kan bidra till att fler människor kan ta sig ut på arbetsmarknaden prioriteras. Ett exempel är uthyrningarna till arbetsmarknadsförvaltningen som etablerat Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

Kommunens åtaganden gentemot en köpare av Gottsunda centrum

Kommunen önskar genom en försäljning av Gottsunda centrum upprätta en långsiktig samverkan kring en kraftfull och ansvarstagande utveckling i Gottsundaområdet. Ett samverkansavtal kommer att upprättas mellan kommunen och den nya centrumaktören, där båda parters åtaganden tydliggörs, som en del av den förhandlingsfas som följer på idékoncepttävlingen.
Under de kommande 15 åren avser kommunen att åta sig bland annat att:

 • Fortsätta ett kraftfullt, uthålligt, strategiskt och sektorsövergripande arbete med områdesutveckling i nära samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag och med bland andra fastighetsägare, polisen, näringslivet, akademin och civilsamhället som en fortsättning på arbetet med Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra efter 2020. Arbetet ska bedrivas målinriktat och aktivt följas upp under minst tio år.
 • Möta upp en ny centrumaktör med genomförandekraft avseende planläggning och utbyggnad av allmän plats. Tidplaner, resurssättning och prioriteringar ska möta ett kraftfullt genomförande av centrumområdets utveckling.
 • Säkerställa att den samverkan med Polisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) som överenskommits om under en femårsperiod fullföljs och ges bästa möjliga förutsättningar.
 • Fortsätta säkerställa närvaro av kommunala verksamheter i Gottsundaområdet samt aktivt arbeta för att möjliggöra en utökad närvaro för regional och statlig service för att ytterligare stärka känslan och medvetenheten av samhällsnärvaron i området.

Övrig pågående planering och byggnation

Pågående planering i närområdet. Kartan visar planprogrammets strukturbild och avgränsning. Svart heldragen linje =  huvudsakligt område för planläggning och utbyggnad 2020-2035.

Uppsala spårväg

För att kunna fortsätta att växa hållbart behöver Uppsala en kapacitetsstark och robust kollektivtrafik som klarar av att förflytta det stora antalet resenärer som förväntas. År 2050 förväntas ett spårvägssystem förflytta 80 000 resenärer per dag. Spårväg ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom det öppnar upp för fler arbetsplatser, bostäder och service. Dessutom är spårväg ett miljövänligt och bekvämt färdsätt.

Uppsala spårväg planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker och stora arbetsplatser som bland annat Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC). Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer lång och får preliminärt 19 hållplatser.

Tidplan i grova drag:

 • 2020 inleds detaljplaneprocessen för spårväg.
 • 2021 fattar kommunen och regionen politiska beslut om spårväg ska byggas eller inte.
 • 2022–2024 fortsätter arbetet med detaljplaner.
 • 2024–2028 sker byggnation av spårväg.
 • 2029 är spårvägen färdigbyggd och trafikeras med spårvagnar.

Nybyggnation öster om centrum

I korsningen Valthornsvägen och Gottsunda Allé uppförs bostadsrätter, i den första etappen av två. Totalt kommer cirka 110 bostadsrätter byggas varav 50 ingår i etapp 1. Bostäderna i etapp 1 fördelas på 1-4 rum och kök och bedöms vara färdigställda i slutet av 2020. Som en del i byggherren Erlandsson Bygg AB:s sociala åtagande kommer man att, i samband med byggnation, ordna för praktik för lokal arbetskraft. Rekrytering sker i samverkan med Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

I kvarteret söder om pågående nyproduktion har JM i början av 2020 förvärvat en byggrätt och planerar att uppföra bostadsrätter.

Bäcklösa

Öster om Gottsunda, på andra sidan ett Natura 2000-område, ligger Bäcklösa. Utvecklingsområdet Bäcklösa fördelar sig på två detaljplaner, en söder och en norr om Gottsunda allé.

Den södra detaljplanen omfattar cirka 700 bostäder i flerfamiljshus, förskola, gator, park och torg. Det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem är drivande i utvecklingen och utvecklar cirka 500 hyresrätter som samtliga är färdigställda eller under produktion. Ytterligare cirka 200 bostäder planeras som bostadsrätter och inom de närmaste åren planeras produktion påbörjas.

Den norra detaljplanen omfattar totalt upp till 700 bostäder i flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Utöver bostäder kommer ny förskola, gator och park byggas. Ungefär 100 villor, kedjehus och radhus är färdigställda eller under produktion. 85 lägenheter är färdigställda och cirka 135 lägenheter är under planering och produktion bedöms påbörjas inom de närmaste åren.

Uppsala kommun bygger ut gator, torg och parker.

Dialog och delaktighet

Uppsala kommun har höga mål kring delaktighet och demokrati både på kommunövergripande nivå och specifikt under framtagandet av planprogrammet för Gottsundaområdet samt dess ingående delprojekt. Kommunen arbetar med att främja inkludering, delaktighet och medskapande genom en variation av processer och verktyg.

Ett antal dialoger med allmänheten, specifika målgrupper och verksamheter i området hölls under perioden maj-september 2019. Dialogerna berörde framför allt försäljning och utveckling av centrum samt den nya skolan som planeras i Gottsunda. Det handlade om pop-up event, informationsmöten, dialoger i mer eller mindre kreativa workshopformat samt kortare intervjuer. Se bilaga 2 för sammanställning av dialoger.

När det gäller försäljningen av Gottsunda centrum har medborgarna uttryckt både oro och förhoppning. De vanligaste synpunkterna kring centrum handlar om:

 • Det sociala ansvaret som den kommande ägaren bör ta i form av lokala anställningar och ett barn- och familjevänligt samt tryggt centrum som representerar alla dess invånare.
 • Önskemål om ett bredare utbud av service, aktiviteter och butiker i centrum – från bio, större kedjor och hobbybutiker till mindre etniska matserveringar och icke-kommersiella platser.
 • Önskemål om att ge möjlighet till föreningar och medborgare att använda lokaler på olika sätt när de står tomma.
 • En lekfull och kreativ utformning av centrum och centrumområdet som inbjuder till lek och rörelse, vila och häng för alla, inte minst barn och äldre.
 • Snabba åtgärder vid förstörelse, fler aktiva sidor, en bra och mysig belysning samt polisnärvaro har lyfts som viktiga ingredienser i att arbeta aktivt lokalt med att förstärka en känsla av trygghet i området.

Försättsblad Dialoger

Ett hållbart Uppsala

Uppsala kommun står bakom FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 och har som målsättning att vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt. I det av kommunfullmäktige antagna miljö- och klimatprogrammet anges de övergripande målen att Uppsala ska vara fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Detta ställer höga krav på samtliga aktörer i fastighetsbranschen.

Tävlingstekniska bestämmelser

Anmälan till tävlingen

Anmälan ska ske via kommunens transaktionsrådgivare på Ernst & Young.

Anmälningsformulär finns här (PDF, 32 KB).

Inlämning av idékoncept

Tävlingsbidrag ska skickas digitalt till Ernst & Young senast 14 oktober 2020 klockan 12.00.

Utvärdering

Utvärdering av inlämnade idékoncept sker utifrån en tematisk indelning där stadsutveckling och utvecklingskraft omfattar långsiktigt koncept för Gottsunda centrum, nya arbetstillfällen och genomförandestrategi. Här värdesätts också relevanta erfarenheter och ekonomisk samt organisatorisk stabilitet.

Bostäder omfattar hur den tävlande avser bidra till en ökad social blandning i området, genom nyproduktion av bostadsrätter och andra boendeformer.

Under social utveckling med lokal närvaro utvärderas aktörens erfarenheter och åtaganden som rör samverkan med andra intressenter i området, engagemang i närområdet, trygghetsskapande arbete med mera.

Utvärdering

Bedömningen av inlämnade idékoncept utgår från kärnvärdena långsiktighet, utvecklingskraft samt social hållbarhet och beaktar särskilt sådana kvaliteter som är möjliga att avtala om och följa upp. Viktningen mellan de tre delområdena sker därmed inte enligt någon exakt fördelning.

Ambitioner avseende hållbar renovering och förvaltning av befintliga bostäder utvärderas i särskild ordning och påverkar inte resultatet av den övriga utvärderingen.

Hållbar hyresrättsförvaltning

En av tävlingsuppgifterna är att beskriva hur en renovering av befintliga bostäder kan genomföras på ett sätt som tillvaratar hyresgästernas intressen. Bostadshusen på Valthornsvägen 25-47 är i behov av renovering. För att minska de negativa konsekvenserna för de boende är kommunens målsättning att renoveringen ska ske med stor respekt för de boende och deras möjlighet att bo kvar i bostaden. Detta skulle bland annat kunna innebära påverkansbar nivå för renovering för hyresgästen och stegvisa hyreshöjningar. Vidare är konceptrenoveringar en upprustningsmetod som bör undvikas då den bland annat medför stora störningar för befintliga boende.

Till viktiga samverkansfrågor hör att bostäderna även fortsättningsvis bör förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling och att köparen tillsammans med andra hyresvärdar aktivt bör motverka svarta hyreskontrakt. Att hyresvärdarna i området har en lokalt förankrad förvaltning med en synlig närvaro är en framgångsfaktor för en god förvaltning med en god relation till hyresgästerna.

Sekretess

Under tävlings- och försäljningsprocessen är inlämnade anbud och idékoncept sekretessbelagda. Därefter gäller följande: Handlingar som kommer in till kommunen utgör allmänna handlingar. Som huvudregel gäller att allmänna handlingar är offentliga. Vissa delar av handlingarna kan dock sekretessbeläggas. Ange i underlaget om någon del av idékonceptet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess samt ange skälen till detta. Kommunen gör sedan en självständig prövning i samband med en begäran om utlämnande av handlingar. Kammarrätten kan vid ett överklagande komma till annat ställningstagande.

Checklistor

Läshänvisningar

Uppdaterad: