Nya Gottsundaskolan

Kommunen har beslutat att en ny skola ska byggas i Gottsunda. Skolan ska ersätta Gottsundaskolan som brann ner i oktober 2018. Byggstart sker tidigast 2021. Kommunens ambition är att Gottsundaskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2024.

Efter branden i oktober 2018 evakuerades Gottsundaskolans elever och medarbetare till tillfälliga lokaler i Sverkerskolan i centrala Uppsala. Hösten 2019 flyttade skolan tillbaka till en tillfällig modulskola i Gottsunda.

För att den nya skolan ska kunna byggas behövs det en detaljplan. Planprocessen i det här fallet sker enligt Plan- och bygglagens standardförfarande:

Avslutat steg: Samråd kring förslag till detaljplan

Ett förslag till detaljplan för den nya skolan togs fram under 2019, och förslaget var ute på samråd under perioden 4 november-16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls i Kulturpunkten i Gottsunda centrum den 20 november 2019 där förslaget presenterades. Det kom ett 60-tal personer på mötet.

Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget – 43 skriftliga synpunkter skickades in till kommunen. Huvudsakligen handlar synpunkterna om förändrad närmiljö och ökad trafik. Synpunkterna kommer nu att sammanfattas noggrant, och förslaget kommer att revideras. 

Kort om detaljplanens innehåll

I detaljplanen för nya Gottsundaskolan föreslog kommunen:

 • nya permanenta lokaler för Gottsundaskolan, årskurs 6–9
 • att det i framtiden ska vara möjligt att bygga ut Treklangens skola, årskurs F-5
 • att skolområdet kommer att kunna ha plats för cirka 1 400 elever och två nya fullstora idrottshallar.
 • trygga skolgårdar
 • samnyttjande av skolans lokaler efter skoltid
 • möjlighet för alla att röra sig inom skolområdet
 • förslag till hur platsen ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Förslaget till detaljplan innehöll också

 • trygga skolgårdar
 • samnyttjande av skolans lokaler efter skoltid
 • möjlighet för alla att röra sig inom skolområdet
 • förslag till hur platsen ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Nuvarande steg: Granskningsförslag tas fram

För närvarande håller kommunen på att redigera förslaget till detaljplan efter inkomna synpunkter under samrådsprocessen i november-december 2019. Förslaget kommer att vara tillgängligt för granskning under minst två veckor, uppskattningsvis i slutet av sommaren 2020.

Inför denna granskning kommer kommunen att underrätta de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som yttrade sig under samrådet om förslag till detaljplan.

Information om granskningen och granskningshandlingarna kommer att publiceras här. Under granskningen kommer alla handlingar att även vara tillgängliga här.

Granskning

Tanken är att förslaget kan skickas ut igen för granskning efter sommaren 2020. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Då kan man komma in med synpunkter igen.

För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen om du är sakägare, ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningsperioden. För standardförfarande är granskningstiden minst två veckor.

Länsstyrelsen, lantmäteriet och andra myndigheter, organisationer och nämnder kommer under granskningen att yttra sig över förslaget.

Efter granskningen kan kommunen göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Nästa steg: Granskningsutlåtande

I ett nästa steg, under hösten 2020, kommer kommunen att sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet kommer att inkluderas och besvaras i granskningsutlåtandet. I granskningsutlåtandet kommer alla inkomna synpunkter från samrådet och granskningen redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och bedömning till hantering av synpunkterna.

När granskningsutlåtandet är färdigt kommer kommunen så snart som det är möjligt att skicka det, eller information om var det finns tillgängligt, till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Målet är att ett antagande i Plan- och Byggnadsnämnden sker innan årsskiftet 2020/2021. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggnationen komma att påbörjas, men redan innan kan vissa markarbeten påbörjas.

Kommunens ambition är att Gottsundaskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2024.

Uppdaterad: