Nya Gottsundaskolan

Kommunen har beslutat att en ny skola för årskurs 6–9 ska byggas i Gottsunda. Skolan ska ersätta Gottsundaskolan som brann ner i oktober 2018. Byggstart sker i början av 2023. Ambitionen är att Gottsundaskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler under 2025.

För att den nya skolan ska kunna byggas behövs det en detaljplan. Detaljplanearbetet för den nya skolan i Gottsunda påbörjades i oktober 2018. Planprocessen har skett enligt Plan- och bygglagens standardförfarande:

Processen fram till antagande av detaljplanen

Detaljplanen har ställts ut i två omgångar för inhämtning av synpunkter, i det som kallas för samråd och granskning. Under dessa tillfällen får alla berörda, såsom fastighetsägare, boende intill, invånare från hela Gottsundaområdet samt myndigheter och organisationer, möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på detaljplanen.

Detaljplanen ställdes ut på samråd i november 2019, då det skickades 43 skriftliga synpunkter in till kommunen. Huvudsakligen handlar synpunkterna om förändrad närmiljö och ökad trafik. Efter samrådet gjorde kommunen förändringar i detaljplanen och ställde den ut för granskning i oktober 2020. På granskningen lämnades in 22 skriftliga yttrande, med fokus på skolans placering och sammankoppling av Vackra Birgers väg och Valthornsvägen som föreslås i planen.

I Granskningsutlåtande, inklusive samrådsredogörelsen (PDF, 622 KB) kan man läsa alla inkomna synpunkter under samråd och granskning samt från tidiga dialoger. I detta dokument besvarar stadsbyggnadsförvaltningen de inkomna synpunkter och sammanfattar även alla revideringar som har gjorts efter granskningen. Granskningsutlåtandet har skickats direkt till de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Plan- och byggnadsnämnden antog detaljplanen 26 november 2020.

Syfte med detaljplanen

Detaljplanen syftar till att i två etapper möjliggöra för två nya skolor och idrottsverksamhet för totalt 1 350 elever årskurs F-9, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård. Vidare syftar detaljplanen till att ge flexibilitet till den framtida skolverksamheten och möjliggöra samnyttjande av lokaler. Detaljplanen syftar även till att säkerställa allmänhetens möjlighet att röra sig i nord-sydlig riktning genom planområdet samt att bidra till stadsutvecklingen i Gottsunda.

Den nya Gottsundaskolan (årskurs 6–9) i etapp 1 ska vara ett allaktivitetshus, en samhällsbyggnad med lokaler som kan användas av föreningar och civilsamhälle utanför skoltid för exempelvis idrott, föreningsaktiviteter, möten och dylikt.

Gottsundaskolans nya lokaler ska präglas av dess idrott- och kulturprofil och placeras vid ett viktigt stråk mellan Gottsunda centrum och Sunnersta, i närhet till Gottsunda centrum och Musikparken, vilket skapar trygghetsfrämjande synergieffekter och liv och rörelse i området. Detaljplanen medger även beredskap för till- och ombyggnation av Treklangens skola (årskurs F-5) i en andra etapp.

Detaljplan har vunnit laga kraft

Efter beslut av Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd 26 november 2020, är Detaljplan för ny skola i Gottsunda antagen. Efter att kommunen har fattat beslut att anta en detaljplan kan beslutet överklagas inom 3 veckor från beslutet. Det är då domstolen som tar beslut att Detaljplanen för den nya skolan i Gottsunda överklagades till mark- och miljödomstolen den 23 december 2020. Domstolen har avslagit överklagandet, vilket innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.

Nu kan byggnationen komma att påbörjas!

Kort om detaljplanens innehåll

I detaljplanen för nya Gottsundaskolan föreslog kommunen:

  • 2 skoltomter på varsin sida gång- och cykelvägen Askbanan
  • nya permanenta lokaler för Gottsundaskolan, årskurs 6–9 med plats för cirka 720 elever, samt fullstor idrottshall
    att det i framtiden ska vara möjligt att bygga ut Treklangens skola, årskurs F-5 med plats för cirka 630 elever, samt fullstor idrottshall
  • trygga skolgårdar
  • samnyttjande av skolans lokaler efter skoltid
  • förslag till en mer sammankopplad gatustruktur som ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Kort om dialogarbetet

Under 2019 har det hållits ett antal tidiga dialoger med skolverksamheten, verksamma i området och allmänheten, där barnperspektivet belystes från olika håll. Det har även hållits dialog med drygt 100 barn i grupper på 10–20 barn som en kreativ 1 timmes workshop med fokus på bland annat skolan. Barnen fick visa på en stor kartmatta var de bor, vilka deras favoritplatser är i stadsdelen och i skolan samt vad de vill kunna göra i skolan och skolgården på kvällar och helger.

Workshops har också hållits med elever i Gottsundaskolan. I dessa workshops fick eleverna berätta om vad som är bra och inte bra med de befintliga lokalerna och man diskuterade behov kring den kommande skolmiljön. Barnen fick lämna synpunkter på skolans utformning samt reflektera tillsammans över innemiljön och olika individers olika behov. En del barn fick gå runt planområdet och prata om skolgården samt vad som skulle få eleverna att vistas mer och vara mer aktiva på skolgården. De ritande arkitekterna var med i samtalet och lyssnade in barnens kommentarer och behov samt fick svara på hur synpunkterna kan integreras i förslaget. Läs mer om synpunkterna som kommit in under dialogperioden i Sammanställning av tidiga dialoger, 2019 (PDF, 668 KB), och Sammanställning av workshops i Gottsundaskolan (PDF, 569 KB).

Läs mer om byggprocessen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är byggherre för den nya Gottsundaskolan: Gottsunda skola, Gottsunda - Uppsala Skolfastigheter

Uppdaterad: