Nya Gottsundaskolan

Kommunen har beslutat att en ny skola ska byggas i Gottsunda. Skolan ska ersätta Gottsundaskolan som brann ner i oktober 2018. Byggstart sker tidigast 2021. Kommunens ambition är att Gottsundaskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2024.

Efter branden i oktober 2018 evakuerades Gottsundaskolans elever och medarbetare till tillfälliga lokaler i Sverkerskolan i centrala Uppsala. Hösten 2019 flyttade skolan tillbaka till en tillfällig modulskola i Gottsunda.

För att den nya skolan ska kunna byggas behövs det en detaljplan. Planprocessen i det här fallet sker enligt Plan- och bygglagens standardförfarande:

Avslutat steg: Samråd kring förslag till detaljplan

Ett förslag till detaljplan för den nya skolan togs fram under 2019, och förslaget var ute på samråd under perioden 4 november-16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls i Kulturpunkten i Gottsunda centrum den 20 november 2019 där förslaget presenterades. Det kom ett 60-tal personer på mötet.

Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget – 43 skriftliga synpunkter skickades in till kommunen. Huvudsakligen handlar synpunkterna om förändrad närmiljö och ökad trafik. Synpunkterna kommer nu att sammanfattas noggrant, och förslaget kommer att revideras. 

Kort om detaljplanens innehåll

I detaljplanen för nya Gottsundaskolan föreslog kommunen:

 • nya permanenta lokaler för Gottsundaskolan, årskurs 6–9
 • att det i framtiden ska vara möjligt att bygga ut Treklangens skola, årskurs F-5
 • att skolområdet kommer att kunna ha plats för cirka 1 400 elever och två nya fullstora idrottshallar.
 • trygga skolgårdar
 • samnyttjande av skolans lokaler efter skoltid
 • möjlighet för alla att röra sig inom skolområdet
 • förslag till hur platsen ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Förslaget till detaljplan innehöll också

 • trygga skolgårdar
 • samnyttjande av skolans lokaler efter skoltid
 • möjlighet för alla att röra sig inom skolområdet
 • förslag till hur platsen ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Nuvarande steg: Detaljplan för granskning

Efter beslut av Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd 27 augusti 2020, är förslag till Detaljplan för ny skola i Gottsunda tillgängligt för granskning mellan 29 oktober och 10 november.

Under granskningen kommer kommunen att informera de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och allmänhet. Under granskningen kommer även Länsstyrelsen, lantmäteriet och andra myndigheter, organisationer och nämnder att kunna yttra sig över förslaget.

Efter granskningen kan kommunen göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen, ska en ny granskning genomföras.

Information om granskningen och granskningshandlingarna är tillgängliga mellan 29 oktober och 10 november.

Syfte med detaljplanen

Detaljplanen syftar till att i två etapper möjliggöra för två nya skolor och idrottsverksamhet för totalt 1 350 elever årskurs F-9, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård.

Vidare syftar detaljplanen till att ge flexibilitet till den framtida skolverksamheten och möjliggöra samnyttjande av lokaler. Detaljplanen syftar även till att säkerställa allmänhetens möjlighet att röra sig i nord-sydlig riktning genom planområdet samt att bidra till stadsutvecklingen i Gottsunda.

Den nya Gottsundaskolan (årskurs 6–9) i etapp 1 ska vara ett allaktivitetshus, en samhällsbyggnad med lokaler som kan användas av föreningar och civilsamhälle utanför skoltid för exempelvis idrott, föreningsaktiviteter, möten och dylikt.

Gottsundaskolans nya lokaler ska präglas av dess idrott- och kulturprofil och placeras vid ett viktigt stråk mellan Gottsunda centrum och Sunnersta, i närhet till Gottsunda centrum och Musikparken, vilket skapar trygghetsfrämjande synergieffekter och liv och rörelse i området.

Detaljplanen medger även beredskap för till- och ombyggnation av Treklangens skola (årskurs F-5) i en andra etapp.

Nästa steg: Granskningsutlåtande

I ett nästa steg under hösten/vintern 2020, kommer kommunen att sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen enligt ovan i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet kommer att inkluderas och besvaras i granskningsutlåtandet. I granskningsutlåtandet kommer alla inkomna synpunkter från samrådet och granskningen redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och bedömning till hantering av synpunkterna.

När granskningsutlåtandet är färdigt kommer kommunen så snart som det är möjligt att skicka det, eller information om var det finns tillgängligt, till de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Målet är ett antagande i plan- och byggnadsnämnden 26 november. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggnationen komma att påbörjas, men redan innan kan vissa markarbeten sätta igång.

Det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB är byggherre, och de nya lokalerna för Gottsundaskolan (årskurs 6–9) planeras stå färdiga till höstterminen 2024.

Uppdaterad: