Delaktighet och kommunikation

Delaktighet

Nyhetsbrev

Gottsunda/Valsätras nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden via e-post.  Nyhetsbrevet innehåller artiklar om olika verksamheter och event, reportage om Gottsundabor samt ett kalendarium med kommande månadens aktiviteter i området. Det finns planer på att vidareutveckla nyhetsbrevet under 2020.

Läs och prenumerera på nyhetsbrev om Gottsundaområdet.

Medborgardialoger

Uppsala kommun har satt höga mål kring delaktighet och demokrati både på kommunövergripande nivå och specifikt för arbetet i Gottsunda/Valsätra. Kommunen arbetar följaktligen med att främja inkludering, delaktighet och medskapande genom en variation av processer och verktyg.

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet för Gottsundaområdet, har det bedrivits ett omfattande dialogarbete som inleddes redan 2015 inför framtagandet av planprogrammet för Gottsundaområdet.

Sedan 2018 har dialogerna kring stadsutveckling arrangerats tillsammans med systerprojektet Handlingsplan Gottsunda/Valsätra, så att även frågor som inte rör stadsbyggnad kan hanteras enklare och för att ge en ingång till kommunens olika delar.

Ett antal dialoger med allmänheten, specifika målgrupper och verksamheter i området hölls under 2019. Det handlar om pop-up-event, informationsmöten, dialoger i mer eller mindre kreativt workshopformat samt kortare intervjuer, där man diskuterade stadsutveckling och försäljningen av Gottsunda centrum samt den nya skolan som planeras i Gottsunda. I processen för stadsbyggnadsprojektet skedde dialogerna innan eller i samband med förstudier, innan framtagning av underlaget för idékoncepttävlingen och i detaljplanens tidiga skede.

Dialogerna fokuserade på att få in synpunkter som ska ha möjlighet att integreras i olika delar av arbetet. Det handlade om att ge en önskebild av centrum- och skolområdet, vad som är viktigt när kommunen genomför en tävling för Gottsunda centrum, vilka funktioner som saknas och skulle kunna finnas i framtiden i centrum och skolan, vad som kan förbättras i samband med den kommande utvecklingen och vad som är viktigt i arbetet med trygghet.

Uppdaterad: