Trygghetsskapande insatser

Gottsunda centrum

Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra 2019–2020

Uppsala kommun, Polisen och Fastighetsägarföreningen Gottsunda/Valsätra skrev under ett medborgalöfte för Gottsunda/Valsätra i samband med ett medborgarmöte i Gottsunda centrum i mars 2019.

Medborgarlöftet innehåller aktiviteter som Polisen, Uppsala kommun och Fastighetsägarföreningen har lovat att samarbeta kring under 2019–2020. Det baseras på dialoger med boende och besökare i området. De två övergripande målen med medborgarlöftet är:

 • Fastighetsägarföreningen Gottsunda/Valsätra, Polisen och Uppsala kommun arbetar aktivt tillsammans med åtgärder som handlar om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom området som kan uppfattas som osäkra av medborgarna.
 • Den polisiära närvaron i området höjs med stadigvarande resurser och ett lokalt poliskontor etableras under tiden för medborgarlöftet.

Exempel på genomförda åtgärder under 2019 inom ramen för medborgarlöftet:

 • Den polisära närvaron har stärkts i form av permanenta resurser, en områdespolisgrupp med fyra medarbetare. Dock har inget lokalt poliskontor etablerats så här långt.
 • Övervakningskameror finns nu i drift i Gottsunda/Valsätra.
 • Regelbundna ronderingar av området, inklusive trygghetsvandringar vår och höst, har genomförts för att kontrollera standarden i utemiljön och att skyndsamt prioritera åtgärder vid upptäckta fel.
 • Möjligheter till sommarjobb har skapats för ungdomar bosatta i området.
 • Civilsamhället har stärkts i trygghetsarbetet genom stöd till grannsamverkan och nattvandring.

Bättre belysning i Gottsundaområdet

Under 2018–2019 har Uppsala kommun förbättrat belysningen på flera ställen i Gottsundaområdet. Det är en del av arbetet för att öka tryggheten, och ett resultat av dialoger med boende och verksamma. Belysning påverkar våra möjligheter att använda och röra oss i offentliga miljöer på kvällar och nätter. Belysning ska utformas så att den hjälper oss att få en bra överblick över platsen och att hitta rätt. Den ska också synliggöra miljöns kvaliteter.

Under 2018—2019 har belysningen längs hela Bandstolsvägen förstärkts. Och belysningen på Valthornsvägen i anslutning till Gottsunda centrum har förbättrats på flera ställen. Förutom det så finns nu effektbelysning på en husfasad på Bandstolsvägen, i en skogsglänta längs Stenhammars väg, samt både i Lina Sandells park och Stenhammarsparken. Några andra gator som fått bättre belysning är Musikvägen, Orkestervägen och Flöjtvägen.

Ett kvitto på att arbetet har gett resultat är fåtalet antalet anmärkningar kring just belysning som uppmärksammades i den senaste trygghetsvandringen i Gottsundaområdet, i slutet av oktober 2019.

Långsiktig satsning mot brottsligheten 2019–2024

I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning 2019–2024 mot brottsligheten i Gottsunda och Valsätra.  Brå har ingått en överenskommelse med polisen och kommunen i samarbetet, som ska bedrivas i enlighet med myndighetens så kallade fasmodell, ett kunskapsbaserat metodstöd.

Den uthålliga satsningen utgår inledningsvis från sex målområden:

 • Minska antalet skjutningar
 • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen
 • Öka tryggheten i Gottsunda centrum
 • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning
 • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt
 • Minska rekryteringen till kriminalitet

Brå:s fasmodell är ett verktyg som hjälper till att motivera de som arbetar med insatsen, så att de förstår varför man genomför en viss åtgärd vid en viss tidpunkt, men även hur den hänger ihop med kommande åtgärder i framtiden. Det handlar om att stegvis minska brottsligheten i ett område.

Uppdaterad: