Inriktning för bostäder

I februari 2021 godkände kommunstyrelsen Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra. Inriktningen ska vara vägledande vid fortsatt utveckling av området, bland annat för en ökad social hållbarhet.

Området förväntas växa kraftigt under kommande årtionden, med arbetstillfällen, bostäder, fritid, handel och samhällsservice. Gottsunda utvecklas som en av fyra stadsnoder och kommer ligga längs sträckningen för en kapacitetsstark lokaltrafik.

Samhälls- och stadsutvecklingen skapar förutsättningar för investeringar i en bredd av boendeformer och därför har en inriktning för bostäder tagits fram. Inriktningen ska fungera som kunskapsunderlag och vägledning till exempel vid kommande markanvisningar, samverkan med fastighetsägare och vid detaljplaneläggning.

Genom att anpassa byggandet ska förutsättningar skapas för invånare att kunna flytta inom sin stadsdel allt eftersom livssituationen ändras. Därigenom uppnås en bättre boendesituation och en ökad socioekonomisk blandning av hushåll, vilket gynnar hela Uppsala.

Ta del av Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra på uppsala.se

Uppdaterad: