Leva och bo i Gottsundaområdet

Gottsunda centrum

Vision för Gottsundaområdet

Gottsunda ska vara hjärtat i södra Uppsala. En trivsam och kreativ stadsdel full av liv och rörelse. Mångfald är ett tydligt kännetecken. Här finns plats för alla. Och något för alla. Både för boende och besökare. Området präglas av närhet till arbete, service och grönska. När Gottsunda förändras så tar man tillvara på idéer från både dagens som framtida Gottsundabor.

Uppsala fortsätter att utvecklas

Uppsala kommun är en del av Stockholm-Mälarregionen, huvudstadsregionen, en av Europas mest expansiva och konkurrenskraftiga regioner. En kommun med Sveriges lägsta arbetslöshet, som lockar både nya boende och företag.

År 2050 förväntas kommunen ha växt från 220 000 till 320 000 invånare. Och de södra stadsdelarna, där Gottsunda spelar en nyckelroll som stadsnod, beräknas ha vuxit med 33 000 bostäder, tusentals arbetsplatser, en ny tågstation (Uppsala S) samt en spårväg som binder ihop södra staden med övrig kollektivtrafik i Region Uppsala och huvudstadsregionen.

Läs mer om de olika satsningarna

Gottsundaområdets nyckelroll

Gottsundaområdet utvecklas till att bli en av fyra stadsnoder utanför Uppsalas citykärna. I det växande Uppsala kommer stadsnoderna att vidareutvecklas med bostäder, arbetsplatser och annan samhällsservice, kring knutpunkter för kollektivtrafik.

Redan idag är Gottsunda ett viktigt regionalt besöksmål i södra Uppsala med handel, vårdcentral, kulturhus, bibliotek, simhall, idrottshallar, skolor och flera andra viktiga verksamheter. Allt detta gör att många människor i södra Uppsala och andra delar av kommunen besöker Gottsunda för annat än bara handel och service. De regionala funktionerna kommer att utökas och stärkas i takt med att området och övriga södra Uppsala växer.

Uppsala spårväg

För att kunna fortsätta att växa hållbart behöver Uppsala en kapacitetsstark och robust kollektivtrafik som klarar av att förflytta det stora antalet resenärer som förväntas. År 2050 förväntas ett spårvägssystem förflytta 80 000 resenärer per dag. Spårväg ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom det öppnar upp för fler arbetsplatser, bostäder och service. Dessutom är spårväg ett miljövänligt och bekvämt färdsätt.

Uppsala spårväg planeras att gå från en ny järnvägsstation, Uppsala Södra (Uppsala S), vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala Centralstation (Uppsala C) via bland annat Rosendal och Ulleråker och stora arbetsplatser som Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC). Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer lång och får preliminärt 19 hållplatser.

Information om Uppsala spårväg

Fler bostäder planeras

I planprogrammet för Gottsundaområdet 2019 planeras det för mellan 5 000 - 7 000 bostäder fram till 2050. Till 2035 ska utvecklingen av cirka 2 500 nya bostäder med fokus på centrumområdet och dess närmaste omgivningar möjliggöras, vilket innebär en utbyggnadstakt om cirka 200 bostäder per år med byggstart 2023.

I takt med utvecklingen, förskjuts tyngdpunkten för de regionala funktionerna norrut mot stadsstråket Hugo Alfvéns väg med spårväg. Offentlig service som till exempel kulturhus, simhall och medborgarservice kommer att få en mer framträdande placering i stadsmiljön.

Även utbudet av lokaler för verksamhet och föreningsliv ska öka och vara mer varierat. Omvandlingen av centrumområdet ska bidra till ökad säkerhet, trygghet och trivsel.

Planprogram för Gottsundaområdet på uppsala.se

Dagens bostäder

Gottsunda och Valsätra har totalt cirka 15 000 invånare och det finns drygt 6 500 bostäder i området. 62 procent av bostäderna är hyresrätter. Om man jämför det med Uppsala totalt som har 37 procent hyresrätter, så är det en betydande del av bostadsutbudet.

Många av bostäderna i Gottsundaområdet är mellanstora. I jämförelse med Uppsala som helhet är andelen små och stora bostäder i flerbostadshus färre än genomsnittet. Inom området finns även en stor variation där vissa kvarter enbart består av hyresrätter, medan andra delar enbart består av småhus med äganderätt.

Fakta från Boverket

Nationellt råder det ett underskott på bostäder, men det är inte underskott i alla kommuner och inte för alla grupper på bostadsmarknaden. Det kan råda volymmässig balans, men samtidigt vara brist på bostäder för vissa grupper, till exempel ungdomar, nyanlända, äldre, personer med särskilda behov eller begränsad betalningsförmåga. Även om det finns god tillgång på bostäder i en kommun är det inte säkert att utbudet tillgodoser och matchar de behov och den efterfrågan som finns från kommunens invånare, vilket påverkar balansen på bostadsmarknaden.

Källa: Boverket, Bostadsmarknadsanalysernas innehåll 2020, Bostadsmarknadsanalysernas innehåll 2020 - Boverket

Fler bostadsalternativ behövs

Det finns ett behov av en ökad social blandning i Gottsundaområdet, vilket kräver en större variation i utbudet av bostäder. Med blandning av bostäder menas här en variation av upplåtelseformer, bostadsstorlekar, hustyper, specialbostäder men även boendeformer. Det handlar också om att det ska finnas en blandning av bostäder i olika prissegment. En ökad variation i utbudet ger hushållen en möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde även när livssituationen förändras.

En större variation i utbudet av bostäder lockar också till ökad inflyttning. Attraktiva och konkurrenskraftiga Uppsala, med två världsledande universitet, har en stark arbetsmarknad i behov av kontinuerlig påfyllning av arbetskraft.

För att locka fler att flytta till Gottsunda kan området erbjuda en variation av de bostadstyper och boendeformer där efterfrågan är som störst. Det kan vara småhus i en urban miljö. Det kan också vara olika former av kategoriboenden och konceptboenden som lockar specifika målgrupper. Det kan även finnas tomter som lämpar sig för byggemenskaper.

För att möta kommunens mål behöver det ges utrymme för bostadsrätts- och hyresrättsutvecklare att komma med innovativa förslag på nya affärsmöjligheter och idéer för långsiktigt hållbara bostadsprojekt.

Att nå en byggtakt om cirka 200 bostäder per år fram till år 2035 innebär att många olika metoder och verktyg behöver tillämpas och utvecklas kreativt. Ett sätt att försöka bevara en hög byggtakt är att få till ett varierat utbud av bostäder och boendeformer som kan attrahera människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar. Men med hänsyn till marknadsdjupet för nya bostäder i Uppsala som helhet, och i Gottsundaområdet specifikt, kan byggtakten till en början vara svår att uppnå.

För att bidra till en ökad social blandning i Gottsundaområdet, har kommunen arbetat fram en Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra:

Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra

Gottsunda centrum

Gottsunda centrum har omkring 3,5 miljoner besök varje år. Inne i centrum finns såväl större livsmedelsbutiker som kedjor och mindre, fristående butiker. Här finns också restauranger och caféer tillsammans med offentlig service, inklusive vårdcentral och tandvård. I centrum finns även ett brett kulturutbud med lokaler för olika verksamheter så som bibliotek, teater och dansstudio.

Gottsunda Centrum

Uppdaterad: