Planprogram för Gottsundaområdet

I april 2019 godkände kommunstyrelsen planprogram för Gottsundaområdet. Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling i området med minst 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Centrumområdet i Gottsunda ska utvecklas till en stadsnod för södra Uppsala - en levande och trivsam centrummiljö för såväl boende som besökare. Ett hjärta i södra Uppsala helt enkelt.

Läs hela planprogrammet och alla handlingar på uppsala.se

Tillsammans för framtidens Gottsunda

Det finns en stor mångfald och lokal kraft i Gottsundaområdet. Denna kraft ska vi ta tillvara på. Under senaste åren har Gottsundaborna engagerat sig och gett oss massvis med bra insikter och idéer om hur framtidens Gottsundaområde kan se ut, genom olika dialogmöten. Vi är tacksamma över detta engagemang. En del av önskemålen över framtidens Gottsundaområde har vi kunnat tillgodose. Andra tar vi med oss som viktig kunskap i det fortsätta arbetet med att utveckla Gottsundaområdet.

Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet.

Två viktiga delar från planprogrammet

Mest ny bebyggelse kring stadsstråket

Alla ska kunna vistas och känna sig trygga i Gottsunda. Längs HugoAlfvéns väg och Gottsunda allé kommer mycket av den nya bebyggelsen att placeras. Nya hus med bostäder, butiker och andra lokaler gör stråket mer levande och tryggt. Här kommer också den nya spårvägen att gå. Den nya bebyggelsen ska knyta samman Gottsundaområdets olika delar.

Grönska och bostäder

Grönområden och parker är viktigt för trivseln och Gottsunda har idag stora, sammanhängande, härliga grönområden att vistas och röra sig i. Dessa kommer i stor utsträckning finnas kvar och utvecklas. Men nya bostäder är också viktigt. Därför måste vi på vissa ställen kompromissa och bygga bostäder på områden som idag är grönområden. Det sker främst längs det nya stadsstråket. Det viktigaste är att det blir en bra balans mellan bostäder och grönområden. Framtidens Gottsunda behöver båda delarna.

Läs hela planprogrammet och alla handlingar på uppsala.se

Uppdaterad: