Om projektet

Säkert har du redan sett byggkranarna, nya Gottsunda torg och utvecklingen i Gottsunda centrum. Det är en god början och nu fortsätter arbetet.

Planprogram för Gottsundaområdet

Kommunen tar fram ett planprogram för Gottsundaområdet som ska ta ett helhetsgrepp på områdets långsiktiga utveckling och främja en god fysisk och social utveckling i området. Planprogrammet ska visa på hur området kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service, till exempel förskolor, kan säkerställas. Planprogram görs ofta över ett lite större område.

Läs mer om tidsplanen för arbetet med Gottsundas planprogram

Kommunen vill att de förslag som tas fram ska vara väl förankrade hos alla som berörs. Projektgruppen kommer därför att samarbeta med kommunens olika verksamheter, fastighetsägare, byggherrar, näringsidkare, kultur- och föreningslivet, skolor med flera. Genom ett brett samarbete vill kommunen försöka hitta nya och smarta lösningar.

 

Uppdaterad: