Tidplan

2017–2019

  • Uppförande av kontorsbyggnaden Juvelen.
  • Iordningställande av allmän platsmark.

2016

  • Marksanering av området där byggnaden ska uppföras samt den allmänna platsmarken runt byggnaden.
  • Beviljat bygglov för Juvelen.
  • Byggstart för Juvelen.
  • Tillstånd för vattenverksamhet för tillfällig grundvattensänkning söktes hos mark- och miljödomstolen.

2015

  • Arbete med bygglov pågår.
  • Kommunen arbetar med att ta fram underlag för den allmänna platsmarken kring kontorsbyggnaden. Det handlar bland annat om det nya torget som ska skapas här och den nya trappan mot Strandbodgatan.
Uppdaterad: