Kapellgärdet

Norra Kapellgärdet

I norra delen av Kapellgärdet fortsätter byggandet av framför allt nya bostadskvarter. Byggandet är en del av den omvandling som skett i Kapellgärdet, som har utvecklats från ett område med småindustri och kontor till nya bostäder och service. Förutom bostäder byggs det två mindre förskolor och ett vårdboende.

Läs detaljplanen för Norra Kapellgärdet

Åtgärder längs med järnvägen

Ombyggnation av gång- och cykelvägen

Gång- och cykelvägen som löper parallellt med järnvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen byggs om under 2022. Alla gator som ansluter till gång- och cykelvägen berörs av arbetet. Gående och cyklister kommer därför hänvisas till annan tillfällig väg

Vad är det som ska göras?

  • Gång- och cykelvägen breddas
  • Ny belysning sätts upp
  • Bullerskydd byggs utmed sträckan

Byggnation av ett bullerskydd

Ett 800 meter långt och mellan 2,5 och 3,4 meter högt bullerskydd byggs utmed gång- och cykelvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen. Bullerskyddet kläs in med grönska på utvalda ställen och blir delvis även transparent.

 

Bullerskyddets sträckning i lila

Gång- och cykelvägen är markerad med gult.

bullerskydd_karta_400px.png

Därför byggs bullerskyddet

Inför utbyggnaden av fastigheterna inom området gjordes utredningar av bullernivåerna från fordons- och järnvägstrafik. Utredningarna visade att utmed den aktuella sträckan överskrids riktvärderna. Krav på buller- och riskreducerande åtgärder har därför ställts i detaljplaner inom området.