Skissförslag till utvecklingen av Kungsgängstorg och Hamnesplanaden

Här kan du se skissförslag till hur Kungsängstorg och Hamnesplanaden kan utvecklas. Du har också möjlighet att tycka till om förslagen och berätta hur du skulle vilja använda torget i framtiden.

Skissförslag för Kungsängstorg

Skissförslaget som du kan se via länken nedan visar en bild över hur Kungsängstorg skulle kunna se ut efter att kommunen byggt om platsen. Förslaget visar att de flesta träd som står på Kungsängstorg idag behållits, men häckarna som omger torget har bytts ut mot perennplanteringar som ska bidra med mer blommor och variation. Gräsytan som idag finns mitt på Kungsängstorg är i förslaget utbytt mot en grusyta där det kan finnas möjlighet att spela boule på sommaren och åka skridskor på en spolad isbana på vintern. På torget finns även platser för torghandel och uteservering, samt en kiosk. Framför Uppsala Aktionskammare står fontänen Grisbrunnen kvar så som den är placerad idag, mellan fontänen och Uppsala Auktionskammare visar förslaget också en solbänk.

Se skissförslaget för Kungsängstorg i pdf-format (PDF, 10 MB)

Perspektivskiss Kungsängstorg

Perspektiv-Kungsängstorg_webb.jpg
Perspektivskissen ovan visar Kungsängstorg med Uppsala Auktionskammare i bakgrunden. Skissen visar flera olika sittplatser, en grusad yta som kan användas till boulespel på sommaren och skridskoåkning på vintern, torghandel, perennplanteringar fyllda med blommor och många av de större träd som finns på torget idag.

Skissförslag för Hamnesplanaden

Skissförslaget som du kan se via länken nedan visar i ett perspektiv ovanifrån hur Hamnesplanaden kan utvecklas till ett parkstråk. Byggnaderna som idag ligger söder om Hamnesplanaden har i förslaget skjutits några meter söderut för att skapa utrymme åt en park. Gatan har i förslaget samma läge som idag. Parkstråket vid Hamnesplanaden föreslås inrymma både gräsmatta, perennplanteringar och konst. Det visar också ett gångstråk genom parken med flera platser att sitta på. De större träden som växer vid Hamnesplanaden idag är bevarade i förslaget.

Se skissförslaget för Hamnesplanaden i pdf-format (PDF, 3 MB)

Perspektivskiss Hamnesplanaden

Perspektivskiss-Hamnesplanaden_webb.jpgSkissen ovan visar hur Hamnesplanaden har utvecklats till ett parkstråk. Den visar hur parken vid Hamnesplanaden kan se ut i ögonhöjd med blicken riktad österut. I bakgrunden syns Uppsala Auktionskammares roströda byggnad. Byggnaderna som idag ligger söder om Hamnesplanaden har i förslaget skjutits några meter söderut för att skapa utrymme åt en park. Gatan har i förslaget samma läge som idag.

Parkstråket vid Hamnesplanaden föreslås inrymma både gräsmatta, vattenspegel, perennplanteringar och konst. Det visar också ett gångstråk genom parken med flera platser att sitta på. De större träden som växer vid Hamnesplanaden idag är bevarade i förslaget.

Tyck till om skissförslagen

I vår webbenkät kan du ge synpunkter på skisserna och berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. 

Sista dag att svara på enkäten var 12 november.

Uppdaterad: