Librobäck

Librobäck ska förvandlas från ren industrimiljö till en blandad stadsdel med handel, service, fritid och rekreation.

Strukturprogram för omvandlingen

Byggnadsnämnden godkände ett strukturprogram för omvandlingen 2006. Strukturprogrammet är underlag för fortsatt detaljplanering inom området. 
Strukturprogram för Librobäck, Börje Tull och Fyrishov

Markanvändningsskiss för Librobäck (PDF, 875 KB)

Börjetull 

I de södra delarna av Librobäck är området Börjetull under omvandling från industriområde till blandad stadsdel med bostäder.
Läs mer om Börjetull

Librobäcks verksamhetsområde – Garverigatan

Syftet med detaljplanen för Garverigatan är att

  • utöka Librobäcks industriområde på nordöstra sidan om väg 272 vid Gysingevägen
  • skapa nya gång- och cykel-vägar inom området.

Planområdet omfattar cirka 18 hektar mark för nya verksamheter.

Detaljplanen för Garverigatan i norra Librobäck vann laga kraft 20 april 2017. Utbyggnad av gata och vatten och avlopp sker under 2018.
Läs beslut, planbeskrivning och plankarta.

Mer information

Teresia Erixon, planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Teresia Erixon
Telefon: 018-727 46 54

Kontakt försäljning av tomtmark (försäljningen startar 2019):
Josefine Bosell, projektledare exploatering
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: josefine.bosell@uppsala.se
018-727 62 74

Uppdaterad: