Librobäck

Librobäck ska förvandlas från ren industrimiljö till en blandad stadsdel med handel, service, fritid och rekreation.

Strukturprogram för omvandlingen

Byggnadsnämnden godkände ett strukturprogram för omvandlingen 2006. Strukturprogrammet är underlag för fortsatt detaljplanering inom området. 
Strukturprogram för Librobäck, Börje Tull och Fyrishov

Markanvändningsskiss för Librobäck (PDF, 875 KB)

Börjetull 

I de södra delarna av Librobäck är området Börjetull under omvandling från industriområde till blandad stadsdel med bostäder.
Läs mer om Börjetull

Librobäcks verksamhetsområde – Garverigatan

Detaljplanen för Garverigatan vann laga kraft i april 2017. Syftet med detaljplanen är att

  • utöka Librobäcks industriområde på nordöstra sidan om väg 272 vid Gysingevägen
  • skapa nya gång- och cykel-vägar inom området.

Läs planbeskrivning och plankarta för verksamhetsområdet Garverigatan
Se området Garverigatan på karta

Nya gator, cykelvägar och en dagvattendamm

Verksamhetsområdet Garverigatan omfattar utbyggnad av ett industriområde i norra Librobäck, på den nordöstra sidan om väg 272 vid Gysingevägen. Området omfattar cirka 13 hektar mark för verksamheter. Här ska vi bygga nya gator och cykelvägar samt en dagvattendamm. Vi anlägger också vatten-, spill- och dagvattenledningar, fjärrvärme samt el, tele och fiber med mera.

Dagvatten från området leds via ledningar till en ny damm i den östra delen innan det släpps ut i Fyrisån.

Vid dammen och längs den norra delen planteras buskar och träd som skydd för vinden. Längs med Gysingevägen i väster planteras en trädallé mellan cykelvägen och Gysingevägen. Längs gator och cykelvägar ska vi också anlägga ny belysning.

Tidplan

Bygget startade i februari 2020. I slutet av 2020 är Uppsala Vatten färdiga med anläggningen av vatten- och avloppsledningar. Hela projektet avslutas sommaren 2021.

Kontakt Garverigatan

Aynur Akgül, projektledare Uppsala kommun
E-post: aynur.akgul@uppsala.se

Fred Pour Aziz, projektledare Uppsala vatten
E-post: fred.pour-aziz@uppsalavatten.se

Kontakt Librobäck

Projektledare, mark och exploatering
Fredrik Andersson
Uppdaterad: