Librobäck

Librobäck ska förvandlas från ren industrimiljö till en blandad stadsdel med handel, service, fritid och rekreation.

Strukturprogram för omvandlingen

Byggnadsnämnden godkände ett strukturprogram för omvandlingen 2006. Strukturprogrammet är underlag för fortsatt detaljplanering inom området. 
Strukturprogram för Librobäck, Börje Tull och Fyrishov

Markanvändningsskiss för Librobäck (PDF, 875 KB)

Börjetull 

I de södra delarna av Librobäck är området Börjetull under omvandling från industriområde till blandad stadsdel med bostäder.
Läs mer om Börjetull

Librobäcks verksamhetsområde – Garverigatan

Syftet med detaljplanen för Garverigatan är att

  • utöka Librobäcks industriområde på nordöstra sidan om väg 272 vid Gysingevägen
  • skapa nya gång- och cykel-vägar inom området.

Planområdet omfattar cirka 13 hektar mark för verksamheter.

Detaljplanen för Garverigatan i norra Librobäck vann laga kraft 20 april 2017. Utbyggnad av gata och vatten och avlopp sker under 20192020.
Läs beslut, planbeskrivning och plankarta.

Mer information

Josefine Bosell, projektledare mark- och exploatering
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: josefine.bosell@uppsala.se
Telefon: 018-727 62 74

Uppdaterad: