Trafik

För att hantera den ökade trafiken i området har vi breddat väg 282, Almungevägen. En ny större gata, Söderhällbygatan, byggs i nord-sydlig riktning. Den ansluter det nya verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan.

Sommaren 2018 öppnade områdets nya vägar för allmän trafik.

Illustration som visar  Söderhällbygatan.Söderhällbygatan, den nya större gatan som byggs i nord-sydlig riktning genom området. Illustration: Werket

Illustration av Söderhällbygatan.Söderhällbygatan. Illustration: Werket

Gång- och cykel

Inom planområdet skapas ett system av gång- och cykelbanor. Ett huvudstråk för gående och cyklister planeras längs med Söderhällbygatan som är den nya större gatan i området. Gång- och cykelbanor byggs också längs dagvattenstråket, samt längs lokalgator i öst/västlig riktning förbi service-centrumkvarteret.

Illustration översikt gång- och cykelstråk.Översikt över gång och cykelstråk inom planområdet. Illustration: Werket

Uppdaterad: