Byggnader och etablering

I Östra Sala backe står människan i centrum. Stadsdelen ska bjuda in till möten mellan människor. Butiker, service och andra verksamheter skapar mötesplatser och spelar därför en viktig roll i stadsdelen.

Östra Sala backe ska erbjuda en stadsmiljö som är rik på upplevelser och möten mellan människor av olika åldrar och kulturer, intressen och livsstilar. En miljö som öppnar för utbyte av kunskap, kreativitet, erfarenheter och idéer. Blandningen av boende, service och arbetsplatser är därför viktig.

Verksamheter bidrar till en trygg miljö

Företagande uppmuntras genom attraktiva och flexibla lokaler. Verksamheterna som etablerar sig här blir knutpunkter i lokala sociala nätverk som bidrar till en trygg offentlig miljö med en känsla av gemenskap och samhörighet. Årsta centrum som är områdets största mötesplats utvecklas bland annat genom ett nytt torg och fler verksamheter.

Olika typer av boenden

Inom området ska det finnas en stor variation av boende- och upplåtelseformer. Möjligheten att individualisera sin bostad och att använda delar av den som till exempel studio eller kontor blir allt viktigare. Önskan om den unika och flexibla bostaden måste därför kunna uppfyllas.

Med sikte på 3 000 nya bostäder

Enligt uppskattningar ska hela programområdet ge cirka 3 000 nya bostäder för omkring 5 000 nya invånare. Utöver bostäderna föreslås även fem förskolor/skolor i planområdet.


Visionsbild: White Arkitekter

Uppdaterad: