Gestaltning av byggnader

Östra Sala backe ska få en egen karaktär och en spännande och visuellt intressant struktur som bygger på variation.

Byggnaderna ska variera i höjd för att sätta karaktär på olika stråk och platser. Den genomsnittliga höjden på byggnaderna ska vara fyra till fem våningar. Högre hus ska placeras med hänsyn till goda sol- och vindförhållanden, siktlinjer och Uppsalas siluett.

Byggnaderna ska ha en god arkitektonisk form och hög kvalitet både som helhet och i detaljer. Variation och mångfald är ledord i utvecklingen av Östra Sala backe. Arkitekturen ska bidra till ett livligt stadsrum, till att väcka nyfikenhet och vara välkomnande och innovativ. Val av proportioner, former, material och möten av skalor blir särskilt viktigt.

Det ska finnas en stark och tydlig koppling mellan gatan, platsen och byggnaden. Särskilt i bottenvåningarna är det viktigt att livet inuti byggnaden och innergården går att ana för de som passerar förbi. Entréer ska därför vara genomgående från gata till gård.

Läs mer i utformningsprogrammet (PDF, 20 MB)

Gestaltningsexempel


Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan norrifrån mot kvarteret Knäckepilen och norra parken. Illustration: White


Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan söderifrån mot kvarteret Bäckrosen och torget vid nedfarten till gång- och cykeltunneln. Illustration: White


Gestaltningsexempel på Johannesbäcksgatan söderifrån mot kvarteret Nattviolen i korsningen med Gröna gatan. Radhus och flerfamiljshus. Illustration: White


Gestaltningsexempel på flerfamiljshus och förskola/vårdboende mot Johannesbäcksgatan. Illustration: White

Uppdaterad: