Transporter

Östra Sala backe ska erbjuda hållbara, smarta och effektiva transporter. Utformningen av stadsmiljön ska uppmuntra till hållbart resande där gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och bilpool är självklara val.

Byggaktörerna bidrar med förslag

För transporter i området har byggaktörerna tagit fram förslag på hållbara lösningar. Detta utifrån de krav och utmaningar som kommunen framfört i markanvisningstävlingarna för etapp 1 och 2. Förutom att ge boende information om hållbart resande har stor vikt lagts på bra utformning av cykeluppställning med belysning och möjlighet till ramlås. Ett antal byggaktörer föreslår även cykelpool med både cykelkärror och lådcyklar. Dessutom installeras uttag för el- /elhybridbil till de boende som önskar vid första inflytt.

Parkering

Uppsala kommun tog 2016 fram en policy för parkeringstal med syftet att ge vägledning för planering av parkering för bil och cykel på kvartersmark i Uppsala kommun. Vägledningen sker med hjälp av riktvärden som ska hjälpa till att säkerställa att det i skälig utsträckning finns lämplig plats för parkering.

Parkeringstalen innebär en sänkning jämfört med tidigare parkeringstal för bil, vilket motiveras av analyser av bilinnehavet i Uppsala kommun samt stadsdelarna inom Uppsala tätort. Trenden pekar mot en minskad användning av bil och en fortsatt ökning av resor med kollektivtrafik och cykel enligt resvaneundersökningar genomförda av Uppsala kommun vart femte år. Att sänka parkeringstalen bedöms följa de tendenser som finns och påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Sänkningen av parkeringstal görs huvudsakligen på platser med god och långsiktig kollektivtrafikförsörjning samt god service.

Riktvärdena tillämpas även i Östra Sala backe och är en viktig del av arbetet med hållbarhetsfrågorna.

Se parkeringstal för Uppsala på uppsala.se

Läs mer om parkering i Östra Sala backe

Uppsala bygglogistikcenter

I mars 2018 fick Uppsala ett bygglogistikcenter som ska bidra till att minska transporter till och från byggprojekten i framför allt Rosendal, Ulleråker och Östra Sala backe. Genom att samordna transportflödet kan vi minska antalet byggtransporter i staden och växa mer hållbart. Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet till byggområden. Det minskar i sin tur miljöpåverkan och förbättrar arbets- och boendemiljön vid byggområdena.

Information om Uppsala bygglogistikcenter

Resa kollektivt

Det ska skapas bra förutsättningar för att resa kollektivt. Med tätare busstrafik och fler hållplatser blir kollektivtrafiken mer tillgänglig.

Läs mer om kollektivtrafik

Uppdaterad: