Detaljplan etapp 2a

Detaljplanen för Östra Sala backes etapp 2a vann laga kraft i juni 2017.

Under etappen byggs fem kvarter längs Fyrislundsgatan. Utöver ett centralt torg och parker i dess norra och södra delar består kvarteren av bebyggelse.

Läs mer om bostäder och verksamheter i etapp 2a.

Se beslut, planbeskrivning och plankarta

Uppdaterad: