Detaljplan etapp 3

Den tredje etappen i området är uppdelad i två delar; A och B.

Etapp 3A utgör tre kvarter i områdets norra del. Området avgränsas av Johannesbäcksgatan i väster, Fyrislundsgatan i öster och Alrunegatan i söder.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling inom Östra Sala backe, med en tät kvartersstruktur innehållande en blandning av bostäder, förskola och verksamheter.

Strukturen av bebyggelse och gator ska bidra till att skapa en levande och varierad stadsmiljö som länkar samman Östra Sala backe med de omgivande stadsdelarna Gränby och Sala backe.

Det nordligast bostadskvarteret är markanvisat till Atrium Ljungberg AB. Byggaktören Sveafastigheter AB har option om en markanvisning inom de två södra kvarteren där en markanvisningstävling planeras under första halvåret 2021.

Planarbete etapp 3B

Planarbete pågår för detaljplanen för Östra Sala backe etapp 3B som utgör det nordligaste kvarteret upp mot Vaksalagatan och ytan inom bussnoden vid Gränby centrum. Här planeras för kontor och verksamheter. Ett samråd för detaljplanen är planerat till slutet av 2020. Atrium Ljungberg AB har en markanvisning av all mark inom etappen.

Uppdaterad: