Hållbar utformning av allmän plats

Allmänna platser och offentliga rum, som till exempel parker och torg, ska utformas så att de är och upplevs trygga. De ska också vara tillgängliga och attraktiva för människor under olika tider på dygnet, under året och i olika livsskeden.

Platserna ska vara inbjudande och stimulera till möten mellan människor. Utformningen ska främja jämlikhet och delaktighet. De ska se till olika människors behov, samt bidra till en lokal identitet och variation för sinnesintrycken.

Ekologisk hållbarhet

För att säkra miljö, folkhälsa och biologisk mångfald, samt för att motverka klimatförändringar, ska utformningen av de allmänna platserna ske genom ansvarsfull användning av resurser

Exempel på saker som kan påverka den ekologiska hållbarheten:

  • Utformning som gynnar förflyttningar inom, till och från området till fots, med cykel, kollektivtrafik eller annat mer miljövänligt alternativ.
  • Val av material med liten miljö- och klimatpåverkan, både vid produktion, transport, anläggande, underhåll och återvinning.
  • Utformning, lokalisering och val av robust växtlighet som gynnar biologiska värden och biologisk mångfald.
  • Källsortering och en miljövänlig avfallshantering som sker smidigt för boende, besökare och driftspersonal.

Ekonomisk hållbarhet

Utformningen av de allmänna platserna ska ta hänsyn till användandet av mänskliga och materiella resurser. Utformningen ska gynna lokal tillväxt, kunskapsutveckling och företagsamhet.

Exempel på saker som kan påverka den ekonomiska hållbarheten:

  • Att i möjligaste mån välja material i ytskikt, möbler och växter som har lång livslängd, litet behov av löpande underhåll, och som kan repareras eller ersättas på ett resurseffektivt sätt.
  • Utformning som tar hänsyn till behovet av en effektiv avfallshantering, snöröjning och halkbekämpning.
  • Utformning som gynnar fysisk aktivitet och folkhälsa genom till exempel bra möjligheter att röra sig till fots och med cykel.
  • Utformning och val av utrustning och material som bygger på både beprövade hållbara lösningar och på ett gynnande av utveckling genom innovativa, miljöeffektiva tekniska lösningar.
Uppdaterad: