Kommande etapper

Arbetet med paradgatan går i östlig riktning längs Drottninggatan mot Vaksalagatan. Exakt tidplan för kommande etapper finns inte i nuläget.

Nybron

Nybron går över Fyrisån och är en viktig samlings- och mötesplats. Denna funktion kommer att förstärkas, bland annat med öppna ytor vid brofästen och belysningsstolpar med plats för utsmyckning.

Östra Ågatan till Stora torget

Stora torget är något av Uppsalas hjärta, och det centrala läget utgör en viktig plats för kollektivtrafiken. Möblering, belysning och mötesplatser ses över, för att torget ska bli en ännu bättre mötesplats. Åhlénsvaruhuset på Stora torget har byggts om och fått nya fasad och entréer.

Vaksalagatan till Kungsgatan

I kvarteret Svalan, mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan har fastigheten byggts om och fasaderna flyttats ut mot gatan. I korsningen Kungsgatan–Vaksalagatan placeras paradgatans belysningsstolpar ut och visar vägen ner till Vaksalaviadukten.

Vaksalagatan melan Kungsgatan och Storgatan

Stadshuset ska byggas ut och i samband med detta kommer förändringar i husets entréplan mot Vaksalagatan och Kungsgatan att göras. Ett mer öppet och tillgängligt stadshus kopplat till såväl paradgatan som till stråket längs järnvägen beräknas stå färdigt 2020.

Förändringarna av sträckan omfattar:

  • Platsen framför Stadshuset öppnas upp till ett välkomnande entrétorg – en ny viktig platsbildning i Uppsala.
  • För att skapa friare sikt längs paradgatan behöver järnvägsräcket på bron bytas ut mot ett transparent räcke.
  • Busshållplatserna i Vaksalaviadukten har flyttats norrut till Vaksalatorg och såväl viaduktens väggar som passager ska göras om.
  • Hela kvarteret Siv, Sivia torg, ska byggas om och stå färdigt ungefär samtidigt som Stadshuset. Entréplanet ändras och möter paradgatan med nya entrépartier. Närmast järnvägen komer det bli möjligt att ta sig upp via trappor till det blivande gång- och cykelstråket öster om spåren.
Uppdaterad: