Planskild korsning vid Börjegatan

Trafikverket planerar att bygga en planskild korsning mellan järnvägen och Börjegatan för att förbättra säkerheten. Den kommer också att skapa bättre framkomlighet för tågen och för annan trafik.

Korsningen har idag bommar och ljud- och ljussignaler. När bommarna är nere så uppstår störningar för biltrafiken och för gång- och cykeltrafiken. Det finns också risk för olyckor.

Trafikverket planerar att bygga en bro för järnvägen i samma nivå som idag. Börjegatan kommer att sänkas för att skapa en fri höjd på 4,7 meter för vägtrafiken. Trafikverket genomför planeringen i dialog med Uppsala kommun. Gatan under järnvägen utformas enligt kommunens krav.

Samrådshandlingar

Trafikverket samlade in synpunkter i ett tidigt skede av planeringen, till och med 21 september 2020. Ta del av dokumenten på Trafikverkets webbplats

Tidplan

Just nu är projektet under planering och byggstart beräknas ske 2023.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad: